Список Використаних джерел

 • 1. Автоматизация индексирования и реферирования документов [// Итоги науки и техники. Сер. Информатика. Т.7 / Под ред. проф. В.И.Горьковой. - М.: ВИНИТИ, 1983. - 246 с.
 • 2. Аналітико-синтетична обробка документів: Підруч. для студ. ін-тів культури / Е.Т.Карачинська Є.А.Медведєва В.К.Удалова Л.Г.Хромченко. - Х.: Харк. держ. ін-т культури, 1996. - 257 с.
 • 3. Блюменау Д. И. Информационный анализ: синтез для формирования вторичного потока документов: Учебно-практич. пособие. - СПб.: Профессия, 2002. - 235 с.
 • 4. Брискман М.А., Леонов В.П. Современное состояние теории и практики реферирования // Науч. и техн. б-ки СССР. - 1976. - Вып. 4. - С. 29-33.
 • 5. Вейзе А.А. Реферирование текста. - Минск: Изд-во Белорус. ун-та 1978. - 128 с.
 • 6. Гончаренко А.П. Проблемы и перспективы развития общегосударственной системы научно-технической информации Украины //НТИ-99: Материалы конф. - М. 1999. - С. 85-86.
 • 7. Дубровіна Л.А. Національна архівна інформаційна система України «Архівна та рукописна україніка» //Актуальні проблеми сучасного джерелознавства: Матеріали укр.-рос. наук. семінару. - К. С.Пб. 1999. - С. 81-86.
 • 8. Ефременкова В.М. Хачко О.А. Отражение периодических изданий Украины в Реферативном журнале и Базах данных ВИНИТИ // НТИ. Сер.1.- 1999. - № 3. - С. 18-22.
 • 9. Жданова Г.С. О научных основах методики реферирования // НТИ. Сер.2. - 1967. - № 2. - С. 12-16.
 • 10. Зайченко Н. Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки //Бібліотечний вісник. - 2005. - №1. - C. 28-35.
 • 11. Зайченко Н. Сорока М. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) // Бібл. вісн. - 1999. - № 1. - С. 10-12.
 • 12. Карташов Р. Про створення реферативних журналів України // Вісник книжкової палати. - 1996. - № 1-2. - С. 27-30.
 • 13. Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності. // Вісник книжкової палати: науково-практичний журнал. - 2009. - №2. - С. 31-32.
 • 14. Кубах А.І. Рекомендації до підготовки рефератів. - Харків: ХНАМГ, 2007. - 16 с.
 • 15. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. -- 4-те вид., перероб. і доп. -- К.: Знання, 2006. -- 334 с.
 • 16. Омельчук В.Ю. Національна бібліографія України: тенденції розвитку проблеми розробки // Бібліографічний вісник. - 1995. - № 5. - С. 1-13.
 • 17. Самойленко Т. Реферат и аннотация. //Секретарь-референт. - 2005. - №3. - C. 40-41.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить