Облік капітальних інвестицій

1. Капітальні інвестиції - це розуміють операції з вкладення грошових і матеріальних ресурсів у будівництво та придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів. Дане поняття трансформоване, виходячи з категорії «капітальні вкладення» з дещо розширеним змістом за новою концептуальною основою.

В плануванні і обліку капітальні вкладення класифікуються за різними ознаками:

 • – за напрямами відтворювальної структури - вкладення у нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння діючих підприємств;
 • – за технологічною структурою - будівельні роботи; монтаж обладнання; затрати на придбання обладнання, що вимагає і не вимагає монтажу; інструмент, інвентар, інші капітальні роботи і затрати;
 • – за призначенням - капітальні вкладення у виробничу і невиробничу сферу;
 • – за галузями народного споживання - капіталовкладення у промисловість, сільське господарство, будівництво, торгівлю і т.д.;
 • – за способами здійснення будівельно-монтажних робіт - такі, що здійснюються підрядним або господарським способом;
 • – за джерелами фінансування - за рахунок власних джерел, бюджетного фінансування, кредитів банку, цільових внесків на дольових засадах.
 • 2. Методологія обліку будівництва об'єктів для власних потреб залежить від способів ведення будівельно-монтажних робіт. В залежності від того, підрядним чи господарським способом здійснюється будівництво, визначається і первісна оцінка, за якою об'єкти вводяться в експлуатацію. Згідно з П(С)БО 7 первісною вартістю об'єктів вважається історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів.

Вона може складатися з таких витрат:

 • – суми витрат, що сплачуються постачальникам активів та підрядчикам за виконання будівельно-монтажних робіт;
 • – реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкти основних засобів, чи інших необоротних активів;
 • – суми ввізного мита;
 • – суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються підприємству;
 • – витрат на доставку об'єктів і страхування ризиків у зв'язку з нею;
 • – витрат на установку, монтаж, налагодження основних засобів;
 • – інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

При зведенні об'єктів підрядним способом до складу капітальних інвестицій включаються суми, сплачені підрядним (субпідрядним) організаціям за виконані будівельно-монтажні роботи згідно з актами приймання таких робіт. Окремо виділяються витрати на здійснення будівельних робіт і витрати на монтаж обладнання.

Крім цього, до вартості об'єктів повинні бути віднесені всі інші витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом об'єкта або доведенням його до робочого стану. До таких витрат відносяться: виготовлення проектно-кошторисної документації, одержання необхідних дозволів і ліцензій, консультаційні та інші послуги, пов'язані з будівництвом та введенням в дію об'єктів, підготовка і утримання будівельних майданчиків та ін.

При будівництві об'єктів підрядним способом облік капітальних інвестицій доцільно здійснювати на рахунках третього і четвертого порядку у розрізі наступних аналітичних позицій.

 • 1. За об'єктами будівництва - для встановлення інвентарної (первісної) вартості кожного з них при введенні в дію.
 • 2. За видами робіт і затрат (технологічна структура) - для визначення окремих елементів витрат та складання статистичної звітності).
 • 3. За напрямами витрат (відтворювальна структура) - для встановлення витрат, пов'язаних з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переозброєнням діючих підприємств. Інформація про відтворювальну структуру капітальних інвестицій підлягає розкриттю у встановленій в Україні статистичній звітності.

В аналітичному обліку капітального будівництва господарським способом необхідно формувати інформацію ще й за статтями витрат, аналогічно до тієї, що використовується в підрядних будівельних організаціях, з виділенням в окремі облікові позиції використаних для здійснення будівництва будівельних матеріалів і конструкцій, нарахованої основної і додаткової заробітної плата будівельникам, відрахувань на соціальні заходи, загальновиробничих витрат з експлуатації будівельних машин і механізмів, утриманню цехового та лінійного персоналу тощо.

В будівельних організаціях при здійсненні будівництва для власних потреб затрати, як правило, обліковуються у складі основного виробництва на рахунку 23 «Виробництво» разом з об'єктами і роботами, що виконуються за будівельними контрактами для замовників. До введення в дію такі об'єкти обліковуються у складі операційної діяльності. І лише при введенні об'єктів в експлуатацію їх вартість включається до складу витрат інвестиційної діяльності. В обліку ця операція відображається у кредиті рахунку 23 „Виробництво» і дебеті рахунку 15 „Капітальні інвестиції». Відповідні коригування у сторону зменшення валових витрат необхідно зробити у зв'язку з цим у податковому обліку.

Таблиця. Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку для відображення будівництва об'єктів основних засобів

3. Для обліку придбання необоротних активів в бухгалтерському обліку призначені наступні субрахунки 152 „Придбання (виготовлення) основних засобів»; 153 „Придбання (виготовлення) ІНМА»; 153 „Придбання (виготовлення) НА».

Таблиця. Типова кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку для відображення придбання об'єктів основних засобів за плату

№ г/о

Зміст господарської операції

Кореспонденція

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображення суми за договором постачання

15

63

2

Відшкодування ПДВ

641

63

3

Від. сум за консультаційні, інформаційні, посередницькі, реєстраційні, трансп. послуги та інші витрати пов'язані з придбанням основних засобів

15

685

4

Відображення сум ПДВ з наданих послуг

641

685

5

Відрахування до Пенсійного фонду при придбанні легкових автомобілів

949

651

6

Зарахування об'єктів до складу основних засобів

10

15

4. Для нормального функціонування об'єктів основних засобів підприємство несе певні витрати на їх підтримання у працездатному стані та відновлення.

На підставі П(С)БО 7, відображення витрат, пов'язаних з експлуатацією або поліпшенням стану основних засобів, у бухгалтерському обліку залежить від їх впливу на майбутні економічні вигоди, очікувані від використання об'єктів. При цьому розрізняють два поняття:

 • – ремонт основних засобів;
 • – поліпшення основних засобів.

Якщо підприємство здійснює поліпшення (добудову, реконструкцію, модернізацію), тобто роботи, від яких очікується збільшення вигод у майбутньому, то такі дії розцінюються як капітальні інвестиції. Вони обліковуються на рахунку 15 однойменної назви, в дебеті якого відображаються понесені витрати. Після закінчення всіх робіт на основі акта на загальну суму поліпшення збільшується первісна вартість основних засобів.

Дані операції відображаються наступними проводками:

Дт 15 Кт 20,66,65 - витрати, понесені на поліпшення основних засобів;

Дт 10 Кт 15 - збільшення первісної вартості основних засобів на

основі акта.

Затрати на проведення ремонтів основних засобів відносяться до поточних операційних витрат. Якщо ремонт проводиться сторонньою організацією, то дебетуються рах. 23, 91 або 92 і кредитуються розрахунки з постачальниками, іншими кредиторами (рах. 63, 68).

Згідно з податковим законодавством на затрати виробництва у зв'язку з оподаткуванням (валові витрати) підприємство має право віднести затрати на проведення поліпшень і ремонтів на суму, яка б не перевищувала 10 % від балансової (залишкової) вартості основних засобів на початок року. Якщо ця сума перевищує дану межу, то різниця додається до вартості об'єктів, які ремонтуються.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >