Актуальні пріоритети міжнародної економічної діяльності УкраїниФакторна забезпеченість України як передумова її МЕД Актуальні пріоритети міжнародної економічної діяльності України Класифікація та характеристика форм міжнародної економічної діяльності України Особливості формування відкритої економічної системи України Суб'єкти міжнародної економічної діяльності України Принципи міжнародної економічної діяльності України Рівні міжнародної економічної діяльності України Поняття платіжного балансу та його роль в системі макроекономічних показників в Україні Платіжний баланс України: особливості формування, стан та динаміка Рахунок поточних операцій та особливості його формування в Україні Підприємство як суб'єкт міжнародної економічної діяльності Критерії та показники відкритості економічної системи України Зовнішньоекономічна політика України Цілі держ політики регулювання відкритої ек(на пр Міністерства ек та НБУ) Інститути та інструменти державної підтримки міжнар економ діяльності України Державна політика захисту галузей національного виробництва: цілі та методи Охарактеризуйте основні макроекономічні показники України за останній рік Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації української економіки Охарактеризуйте тарифні інструменти торгівельної політики України Трансформ системи регулюв зовнек діяльн У в контексті розв інтеграц та глобалізац процесів Застосування митного тарифу: міжнародна практика та українські реалії Принципи та підходи СОТ застосування нетарифних інструментів в контексті українських зовнішньоекономічних інтересів Перспективи та проблеми членства України в СОТ Географічна структура зовнішньої торгівлі України Ліцензування в експортно-імпортній діяльності України Україна в системі міжнародної торгівлі послугами Міжнародні торгові режими в практиці міжнародної економічної діяльності України Посередницькі операції в міжнародній економічній діяльності України Особливості митно-тарифного регулювання в Україні Транспортно-експедиторські послуги в міжнародній економічній діяльності України Нетарифні інструменти торгівельної політики України Тендери в міжнародній економічній діяльності України Етапи проведення міжнародного тендеру Виставки та ярмарки в міжнародній економічній діяльності України Аукціони в міжнародній економічній діяльності України Біржі в міжнародній економічній діяльності України Структура українського експорту та цілі оптимізації експортної політики України Професійні послуги в міжнародній економічній діяльності України Структура українського імпорту та напрями оптимізації імпортної політики України Актуальні проблеми імпортної політики України Товарна структура українського імпорту Географічна структура українського імпорту Особливості ринку лізингових послуг України Лібералізація міжнародної торгівлі України: досвід та перспективи Інституційні посередники в МЕДУ: біржі, аукціони, виставки та ярмарки Міжнародна торгівля послугами України з регіонами світу Сучасні засоби протекціонізму в міжнародній економічній діяльності та особливості його застосування в Україні Основні інструменти підтримки експорту України Галузева структура експортоорієнтованої промисловості України Призначення та методи визначення митної вартості товару в Україні Операції з давальницькою сировиною: поняття та українська специфіка Охарактеризуйте пріоритети експортної діяльності України Міжнародні торгові режими в практиці міжнародної економічної діяльності України Торгове ембарго в практиці міжнародної економічної діяльності України Тарифні та нетарифні інструменти регулювання міжнародної економічної діяльності України Регіональна структура міжнародної торгівлі України Товарна структура зовнішньої торгівлі України Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності України Цілі тарифної політики та її наслідки для міжнародної економічної діяльності України Україна в системі міжнародних туристичних послуг Галузева структура експорту України Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій Україна в системі міжнародних транспортних коридорів Конкурентоспроможність українських товарів на світових ринках та засоби її підвищення Види та особливості застосування митних режимів в Україні Методи регулювання ЗЕД Зобов'язання України з питань вступу України до СОТ Межі державного втручання в економіку України в сучасних умовах Значення товарообмінних операцій для економіки України Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України Видова структура міжнародних послуг України Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами України Роль державного страхування у МЕД України Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг України Місце міжнародних технологічних послуг в структурі міжнародних послуг України Структура інжинірингу у відкритій економіці України Роль інжинірингу у підвищенні ефективності МЕД України Правове регулювання міжнародного інжинірингу в Україні Місце консалтингу у МЕД України Правове регулювання міжнародного консалтингу в Україні Роль франчайзингу у МЕД України Структура франчайзингу у відкритій економіці України Правове регулювання міжнародного франчайзингу в Україні Реклама в міжнародній економічній діяльності України Паблік рілейшнз у МЕД України Правове регулювання міжнародного лізингу в Україні Місце міжнародного лізингу на ринку лізингу в Україні Роль міжнародного лізингу у відкритій економіці України Перспективи розвитку міжнародного лізингу у МЕД України Розвиток страхових послуг в Україні як фактор інтеграції в систему міжнародного поділу праці Страхування в міжнародній економічній діяльності: світова практика та українська специфіка Правове регулювання страхування в Україні Роль хеджування у розширенні експорту та підвищення ефективності МЕД України Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму в Україні Україна в міжнародних туристичних операціях: національна специфіка та задачі Проблеми залучення України до міжнародного валютного ринку Кредитний ринок в умовах відкритої економіки України Основні передумови інвестиційної привабливості економіки України Шляхи підвищення ефективності використання іноземних інвестиційних позик Морський та річковий транспорт: світові тенденції та українські реалії (статистика на 101-103 вопр.) Залізничний транспорт: сучасні тенденції та роль в міжнародній економічній діяльності України Міжнародні авіаперевезення та міжнародні автотранспортні сполучення в міжнародній економічній діяльності України Трубопровідний транспорт України в системі міжнародної економічної діяльності України Особливості участі України в міжнародних валютно-фінансових відносинах Особливості впливу глобалізації фінансових ринків на економіку України Особливості сучасної торгівлі конкретними фінансовими інструментами в Україні Основні політико-правові умови розвитку інвестиційної діяльності в Україні Сутність та експертна оцінка інвестиційного клімату в Україні Сучасні тенденції розвитку інвестиційного середовища в Україні Сучасні особливості кредитування української економіки з боку міжнародних організацій Приватизація як інструмент залучення інвестицій до української економіки Особливості розвитку спільних підприємств з точки зору інвестиційних процесів в Україні Основні наслідки інвестиційної діяльності ТНК в Україні Особливості ризиків дестабілізації української економіки Шляхи усунення інвестиційних та кредитних ризиків в міжнародній економічній діяльності України Розвиток національного фондового ринку як умова портфельного іноземного інвестування Ринок цінних паперів: місце та функції в міжнародній економічній діяльності України Зовнішній борг: структура, обслуговування та визначення оптимальності Зовнішня заборгованість держави в умовах глобалізації фінансових ринків Особливості зовнішньої заборгованості України та сучасний стан зовнішнього боргу України Шляхи вирішення боргової проблеми України Стратегія управління державним зовнішнім боргом України Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні Сутність, особливості, причини і чинники розвитку міжнародної трудової міграції в Україні Регулювання міжнародної міграції людських ресурсів в Україні Економічні фактори міжнародної еміграції людських ресурсів з України Економічні фактори міжнародної імміграції людських ресурсів в Україну Наслідки міжнародної міграції людських ресурсів на українському ринку праці Міжкраїнові трудові потоки в прикордонних територіях України Співпраця України з Міжнародною організацією з питань міграції (МОМ) Міжнародна міграція робочої сили в системі факторів економічного розвитку України Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах міжнародної трудової міграції Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції людських ресурсів Україні Україна на світових ринках об'єктів інтелектуальної власності Технопарки та технополіси в стратегії розвитку відкритої економіки України Захист прав інтелектуальної власності: світова практика та реалії України Інформатизація як визначний фактор міжнародного економічного співробітництва Міжнародне науково-технічне співробітництво та потенціал участі в ньому України Україна в міжнародній торгівлі високотехнологічними товарами та послугами Наднаціональне регулювання міжнародних ринків інтелектуальної власності Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва України Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва України Інноваційні системи як основа підвищення міжнародної конкурентоспроможності України Стратегічні пріоритети сучасної інтеграційної політики Регіональна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України Процес регіоналізації в міжнародній економічній діяльності та участь в них України Задачі та передумови Європейської інтеграції Правові та інституційні засади розвитку співробітництва України з ЄС Інтеграційні процеси за учасью країн Східної та Центральної Європи та їх наслідки для України Україна в системі прикордонної торгівлі та співробітництва єврорегіонів Проблеми та перспективи участі України в СНД Співробітництво України з Організацією Чорноморського Економічного Співробітництва Сучасні особливості співпраці України в рамках ГУАМ Двосторонні відносини в геоекономічній моделі України Сучасні особливості україно-російського співробітництва Охарактеризуйте сучасне україно-американське співробітництво Відносини з країнами Близького сходу Відносини з країнами Південної та Південно-Східної Азії Участь міжнародних валютно-фінансових організацій в процесах економічної трансформації в Україні Співробітництво України з МВФ Європейський Банк Реконструкції та Розвитку та особливості його взаємодії з Україною Особливості взаємодії України з організаціями групи Світового Банку Актуальні проблеми економічної безпеки України Глобальні проблеми сучасного розвитку та міжнародна економічна діяльність України Продовольчий потенціал: українські реалії в світлі міжнародних проблем Оптимізація моделі ресурсоспоживання України в системі міжнародних економічних пріоритетів Особливості національного енергоспоживання в контексті глобальних тенденцій розвитку