Адміністративно-правові засади діяльності вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України з питань морально-правового виховання курсантів


Актуальність теми дослідження. Сучасний стан соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку України, її прагнення стати повноправним членом світової спільноти, зумовлює необхідність підвищення духовно-культурного та морального розвитку населення, рівня правової освіченості громадян на основі надбань вітчизняної та зарубіжної юридичної та психолого-педагогічної науки, передового досвіду організації виховної роботи серед населення. Досягти цього можливо за умови належного функціонування національної системи освіти, розбудова якої та її докорінне реформування мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, національного відродження, становлення державності та демократизації суспільства в Україні.

Вищі навчальні заклади МВС України (далі - ВНЗ МВС) є невід'ємною складовою системи вищої національної освіти, а їх головним завданням має стати виховання майбутнього правоохоронця, формування та розвиток у нього високої моральності та правової свідомості й культури, що у комплексі визначають зміст морально-правового виховання. Останнє є одним із чинників успішної службової діяльності правоохоронця, оскільки формує у нього повагу до правових актів, свідому дисципліну, почуття обов'язку перед народом. У зв'язку з цим освітньо-виховній діяльності ВНЗ МВС у цілому, і такому її напрямку, як морально-правове виховання зокрема, повинна приділятися належна увага з боку держави, адже від рівня професіоналізму та особистих якостей їх випускників залежать долі людей.

Сьогодення української міліції не можна назвати сприятливим, адже кризові явища у суспільстві негативно позначаються на результативності її професійної діяльності. Це і низький рівень матеріального забезпечення персоналу ОВС, і плинність кадрів та небажання випускників працювати за обраним фахом, і цілеспрямований вплив кримінальних угруповань на окремих працівників ОВС з метою схилення їх до аморальних вчинків та професіональної зради тощо. У зв'язку з цим питання морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України набувають особливої гостроти й актуальності, адже їх пріоритетним завданням має стати не тільки фахова підготовка персоналу для служби в органах внутрішніх справ України, а, передусім, - виховання майбутнього правоохоронця, який володітиме необхідним обсягом професійних знань, умінь та навичок, високими морально-психологічними якостями, сформованими духовно-моральними принципами та стійкими життєвими орієнтирами для служби в органах внутрішніх справ України.

Сучасна система морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС не позбавлена суттєвих недоліків. Питання морально-правового виховання як у загальнодержавних, так і у відомчих нормативних актах окремим напрямком виховного процесу не визначені, наслідком чого є відсутність програмних та концептуальних правових актів з цих питань. Недосконалою залишається побудова виховного процесу у сфері морально-правового виховання, потребують перегляду мета, завдання, функції, форми та засоби морально-правового виховання, система суб'єктів, які його здійснюють, та їх повноваження, а також організаційні основи його забезпечення.

Таким чином, необхідність удосконалення сучасної системи морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України, з одного боку, та відсутність комплексних наукових досліджень з цієї проблематики - з іншого, обумовлюють актуальність і важливість наукового дослідження адміністративно-правових засад діяльності вищих навчальних закладів МВС України з питань морально-правового виховання курсантів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до пп. 4.2, 5.1 Пріоритетних напрямів наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 рр., затверджених наказом МВС України № 755 від 5 липня 2004 р., п. 6.5 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006-2010 рр., схвалених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 12 грудня 2005 р.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної діяльності ВНЗ МВС у сфері морально-правового виховання курсантів визначити його сутність, систему та особливості, сформувати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо діяльності ВНЗ МВС та вдосконалення нормативно-правових актів із зазначених питань. моральний правовий виховання курсант

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити такі основні завдання:

визначити особливості діяльності ВНЗ МВС як об'єкта адміністративно-правового регулювання;

вивчити сутність та систему адміністративно-правових засад морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС;

уточнити мету, завдання, функції та методи діяльності ВНЗ МВС України щодо морально-правового виховання курсантів;

охарактеризувати нормативно-правові засади морально-правового виховання у ВНЗ МВС;

дослідити адміністративно-правовий статус суб'єктів морально-правового виховання у ВНЗ МВС;

з'ясувати сутність та систему адміністративно-правових засобів морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС;

визначити шляхи удосконалення адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів;

сформулювати рекомендації, спрямовані на удосконалення теоретико-правових засад і практичної діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у процесі морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС.

Предмет дослідження адміністративно-правові засади діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання. Їх застосування обумовлене системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат (розділи 1, 2). Порівняльно-правовий метод використано для визначення особливостей діяльності ВНЗ МВС як об'єкта адміністративно-правового регулювання (підрозділ 1.1), уточнення системи морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС (підрозділ 1.2) та характеристики системи адміністративно-правових засобів морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС (підрозділ 2.3). Системно-структурний метод використано для уточнення мети, завдань, функцій та методів діяльності ВНЗ МВС України щодо морально-правового виховання курсантів (підрозділ 1.3), характеристики адміністративно-правового статусу суб'єктів морально-правового виховання у ВНЗ МВС (підрозділ 2.2) та розгляду проблемних питань правового забезпечення морально-правового виховання у ВНЗ МВС (підрозділ 2.1). Статистичний і документальний аналіз та метод соціологічного опитування застосовувались для визначення недоліків правового та організаційного забезпечення діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів (розділи 1, 2).

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові праці фахівців у галузі загальної теорії держави і права, теорії управління та адміністративного права, педагогіки, психології та інших гуманітарних наук, зокрема, В.Б. Авер'янова, М.І. Ануфрієва, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, М.І. Іншина, Л.В. Коваля, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, О.В. Косаревської, С.М. Легуши, І.П. Марчука, Н.П. Матюхіної, О.В. Негодченка, В.Л. Ортинського, Є.Я. Оспіщєва, О.І. Остапенка, В.П .Пєткова, С.В. Пєткова, В.А. Пєтухова, В.М. Плішкіна, Г.О. Пономаренко, В.В. Посметного, В.Л. Регульського, О.П. Рябченко, В.І. Ряшко, О.Ю. Синявської, О.Ф. Скакун, І.М. Совгіра, О.В. Тімченка, В.О. Тюріної, О.В. Червякової, С.М. Ярового, О.Н. Ярмиша та ін.

Положення та висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції України, інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, які визначають правові засади діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів. Інформаційною та емпіричною основою дослідження стало узагальнення практичної діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів.

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є одним із перших комплексних досліджень адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд нових наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:

дістали подальшого розвитку питання, пов'язані зі з'ясуванням місця та особливостей адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС у сфері виховання курсантів, у зв'язку з чим обґрунтовано, що їх пріоритетним завданням має стати не тільки фахова підготовка персоналу для ОВС України, а, чи не передусім - виховання майбутнього правоохоронця з високими морально-психологічними якостями;

розроблено поняття діяльності ВНЗ МВС, під яким пропонується розуміти організовану, цілеспрямовану та скоординовану роботу усіх учасників навчально-виховного процесу, що спрямована на забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціалізації;

з нових позицій розглянуто правовий статус ВНЗ МВС, до елементів якого віднесено мету і завдання їх діяльності, функції, повноваження та відповідальність;

обґрунтовано, що мораль і право є взаємозалежними, такими, що доповнюють одне одного, у зв'язку з чим запропоновано об'єднати моральне та правове виховання в одне комплексне поняття „морально-правове виховання”, яке визначено як процес цілеспрямованої діяльності суб'єктів виховного процесу, який спрямований на формування та розвиток такої особистості майбутнього працівника ОВС, якій притаманні висока моральність та відповідний рівень правової свідомості та культури;

вперше сформульовано мету, завдання та функції морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС, уточнено його систему, до елементів якої віднесено: суб'єкти морально-правового виховання; об'єкти морально-правового виховання; виховні заходи та засоби їх здійснення;

удосконалено поняття мети, завдань, функцій та методів діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів;

удосконалено характеристику нормативно-правових засад морально-правового виховання у ВНЗ МВС, які визначено як сукупність нормативно-правових актів, що визначають мету, принципи, завдання, функції та засоби морально-правового виховання курсантів, правовий статус суб'єктів такого виховання, їх організаційно-штатну структуру, організацію діяльності та інші питання, відповідно до яких здійснюється цей напрямок виховної роботи у ВНЗ МВС;

вперше визначено систему суб'єктів морально-правового виховання у ВНЗ МВС, уточнено їх адміністративно-правовий статус та зазначено, що кожен із них є невід'ємною складовою комплексного процесу морально-правового виховання, оскільки робить свій специфічний внесок у справу формування та розвитку особистості майбутнього працівника ОВС;

удосконалено класифікацію повноважень суб'єктів морально-правового виховання, які об'єднано у такі групи: загально-виховні, спеціальні та організаційні;

вперше з'ясовано сутність та визначено особливості адміністративно-правових засобів морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС, які класифіковано за такими ознаками, як правовий ефект; суб'єкт застосування; об'єкт, на який спрямовано виховний вплив; форма впливу;

виявлено проблеми та прогалини в діяльності ВНЗ МВС у сфері морально-правового виховання та запропоновано конкретні шляхи їх вирішення;

сформульовані конкретні пропозиції та рекомендації щодо внесення змін і доповнень до низки нормативних актів з досліджуваних питань, а саме до: Національної доктрини розвитку освіти, Положення про вищий навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України, Положення про порядок організації та проведення виховної роботи з перемінним складом вищих навчальних закладів МВС України, Положення про організацію виховної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України, Програми реформування системи освіти МВС України. Також обґрунтовано необхідність розроблення Положення про організацію морально-правового виховання персоналу ОВС та Методичних рекомендацій з питань морально-правового виховання персоналу ОВС; запропоновано їх можливу структуру та зміст.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть використовуватись:

у науково-дослідній сфері - основні положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшої розробки теоретико-правових питань діяльності ВНЗ МВС щодо морально-правового виховання курсантів;

у правотворчості - висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть бути використані для підготовки і уточнення ряду законодавчих та підзаконних актів з питань діяльності ВНЗ МВС щодо морально-правового виховання курсантів;

у правозастосовній діяльності - використання одержаних результатів дозволить підвищити ефективність діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів;

у навчальному процесі - матеріали дисертації доцільно використовувати під час підготовки підручників та навчальних посібників з дисциплін „Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ”, „Основи управління в ОВС України”, вони уже використовуються під час проведення занять із зазначених дисциплін у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені дисертантом на трьох науково-практичних конференціях: „Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених” (Харків, 25 травня 2005 р.), „Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених” (Харків, 12 травня 2006 р.), „Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених” (Харків, 25 травня 2007 р.), а також на теоретичних семінарах та засіданнях кафедри адміністративної діяльності ОВС і кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у п'яти наукових статтях в наукових журналах і збірниках наукових праць, а також у трьох тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Дослідження складається із вступу, двох розділів (семи підрозділів), висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 175 сторінок, список використаних джерел складається із 205 найменувань і займає 18 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації‚ визначаються її зв'язок з науковими планами та програмами‚ мета і завдання‚ об'єкт і предмет‚ методи дослідження‚ наукова новизна та практичне значення одержаних результатів‚ апробація результатів дисертації та публікації.

Розділ 1 “Загальна характеристика діяльності ВНЗ МВС України з питань морально-правового виховання курсантів” присвячено визначенню особливостей діяльності ВНЗ МВС України як об'єкта адміністративно-правового регулювання; з'ясуванню сутності та системи морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України; уточненню мети, завдань, функцій та методів діяльності ВНЗ МВС України щодо морально-правового виховання курсантів.

У підрозділі 1.1. “Діяльність ВНЗ МВС України як об'єкт адміністративно-правового регулювання” зазначається, що кожен ВНЗ МВС, виступає як суб'єкт державного управління відносно свого постійного та перемінного складу та підпорядкованих йому структурних органів (підрозділів, служб). Об'єктом управління ВНЗ МВС виступає відносно відповідних органів виконавчої влади, зокрема, таких як Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України, Вища атестаційна комісія України тощо.

Особливість діяльності ВНЗ МВС як об'єкта адміністративно-правового регулювання, насамперед, визначається: метою його утворення та діяльності; специфічним характером завдань, функцій та повноважень ВНЗ; його організаційно-штатною структурою; спеціальним порядком утворення, реорганізації та ліквідації; характером зовнішніх та внутрішньо-організаційних взаємозв'язків; особливим статусом суб'єктів навчально-виховного процесу; системою управління ВНЗ МВС, його специфічними формами та методами; характером та видами адміністративно-правових відносин, які складаються під час його діяльності.

Діяльність ВНЗ МВС визначено як організовану, цілеспрямовану та скоординовану роботу усіх учасників навчально-виховного процесу, яка спрямована на забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціалізації.

Виконання завдань та функцій, покладених на ВНЗ МВС, а також реалізація наданих їм повноважень потребує чіткого управління їх діяльністю, яке дисертант умовно поділяє на два види: зовнішнє та внутрішнє управління. До органів державного (зовнішнього) управління вищим навчальним закладом МВС автор відносить Міністерство освіти і науки України, Міністерство внутрішніх справ України та Вищу атестаційну комісію України. Систему внутрішнього управління ВНЗ МВС пропонується розглядати як дворівневу. До першого рівня входить керівник ВНЗ МВС та проректори, що відповідають за певні напрямки діяльності, здійснюють безпосереднє керівництво навчальною, науково-методичною, науковою та адміністративно-господарською діяльністю ВНЗ МВС тощо. До другого рівня - Вчена рада ВНЗ МВС, вчені ради відповідних структурних підрозділів ВНЗ МВС (навчально-наукових інститутів, філій, факультетів тощо); робочі органи - ректорат, оперативна нарада факультету; приймальна комісія, а також збори трудового колективу, органи слухацького (курсантського) самоврядування, начальники усіх структурних підрозділів, що функціонують у ВНЗ МВС.

У підрозділі 1.2. “Сутність та система морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України” обґрунтовується, що мораль та право є взаємозалежними, такими, що доповнюють одне одного. У зв'язку з цим запропоновано об'єднати процеси морального та правового виховання в одному комплексному понятті „морально-правове виховання”.

Морально-правове виховання курсантів визначено як процес цілеспрямованої діяльності суб'єктів виховного процесу, який спрямований на формування та розвиток такої особистості майбутнього працівника ОВС, якій притаманні висока моральність та відповідний рівень правової свідомості й культури.

Характеризуючи сутність морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС, визначено його мету, завдання та функції.

До завдань морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС пропонується віднести: 1) формування у курсанта ставлення до людини як до найвищої цінності, виховання у нього поваги до її прав, свобод і законних інтересів, її честі та гідності; 2) прищеплення поваги до законів та підзаконних актів, особистої відповідальності за виконання вимог правових актів, вірності Присязі працівника ОВС України, Кодексу честі працівника ОВС, Етичному кодексу працівника ОВС; 3) формування у курсанта любові до своєї професії, відданості народові України, добросовісності при виконанні службових обов'язків; 4) усвідомлення необхідності бездоганного виконання курсантом службового обов'язку та дотримання законності і дисципліни; 5) вироблення у курсанта необхідного правового мислення, формування зрілого фахівця, який характеризується високим ступенем розвитку морально-вольових якостей особистості; 6) доведення до свідомості курсанта важливості ролі й значення професії працівника правоохоронних органів у житті людини та держави; 7) вироблення у курсанта справедливого, уважного, доброзичливого та неупередженого ставлення до людей; 8) переконання курсанта в необхідності у службових та позаслужбових стосунках з людьми, в особистій поведінці бути зразком чесності, чемності, тактовності, зовнішньої охайності та внутрішньої дисциплінованості й культури; 9) формування нетерпимості до злочинів та інших правопорушень, а також стійкості до кримінальних спокус.

Зазначено, що завдання морально-правового виховання реалізуються у його функціях. До таких функцій віднесено: пізнавальну, регулятивну, ідеологічно-виховну, формуючо-розвиваючу та комунікативну.

Систему морально-правового виховання визначено як сукупність основних елементів цього процесу, що забезпечує його порядок та організацію. Вона складається із суб'єктів морально-правового виховання; об'єктів морально-правового виховання; сукупності виховних заходів та засобів їх здійснення.

Проаналізувавши заходи виховної роботи та форми їх реалізації, які передбачені окремими відомчими нормативними актами з питань виховної роботи в ОВС, та ознайомившись з річними планами відділів з виховної та соціально-психологічної роботи, інститутів та факультетів ВНЗ МВС визначено перелік заходів морально-правового виховання ВНЗ МВС.

На думку дисертанта, до засобів морально-правового виховання необхідно віднести і методи, які використовуються для вирішенні завдань морально-правового виховання, під якими пропонується розуміти способи впливу суб'єктів виховної роботи на свідомість, волю та почуття об'єкта виховання (курсанта) з метою формування у нього високих моральних та професійних якостей.

У підрозділі 1.3. “Мета, завдання, функції та методи діяльності ВНЗ МВС України щодо морально-правового виховання курсантів” визначено, що метою діяльності ВНЗ МВС стосовно морально-правового виховання курсантів є висока організація цього процесу, оскільки лише при такій його організації можливим є досягнення загальної мети виховання, яка сформульована у відповідних нормативно-правових актах.

Досягнення мети морально-правового виховання курсантів можливе при вирішенні ВНЗ МВС таких завдань: узагальнення і поширення позитивного досвіду роботи, форм і методів морально-правового виховання; розширення зв'язків із загальноосвітніми навчальними закладами з цих питань; удосконалення системи морально-правового виховання у ВНЗ МВС; стимулювання зацікавленості суб'єктів морально-правового виховання курсантів, забезпечення належного контролю за їх діяльністю; заохочування до створення громадських формувань у ВНЗ МВС; створення умов для саморозвитку особистості майбутніх правоохоронців, їх ініціативності; створення сучасної матеріально-технічної бази для здійснення такого виховання у ВНЗ МВС.

Функції ВНЗ МВС щодо морально-правового виховання розглянуті за таким критерієм, як цільова спрямованість. До них віднесено: прогнозування, планування, фінансування, кадрове забезпечення, стимулювання, організацію, регулювання та контроль.

Наголошено, що найпоширенішими та найважливішими методами, які використовують ВНЗ МВС є переконання, заохочення та примус, але дисертант виділяє й інші - адміністративні методи (регламентаційні, організаційно-стабілізуючі, розпорядчі, дисциплінарні, нормативні тощо) а також економічні та соціально-психологічні методи.

Розділ 2 “Зміст адміністративно-правового забезпечення морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України” присвячено характеристиці нормативно-правових засад морально-правового виховання у ВНЗ МВС, визначенню адміністративно-правового статусу суб'єктів морально-правового виховання у ВНЗ МВС, з'ясуванню сутності та визначенню особливостей адміністративно-правових засобів такого виховання у ВНЗ МВС, виявленню проблем та прогалин в діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів та пошуку шляхів їх вирішення.

У підрозділі 2.1. “Нормативно-правові засади морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України” визначено, що нормативно-правові засади морально-правового виховання у ВНЗ МВС - це сукупність нормативно-правових актів, які визначають мету, принципи, завдання, функції та засоби (заходи та методи) морально-правового виховання курсантів, правовий статус суб'єктів такого виховання, їх організаційно-штатну структуру, організацію діяльності та інші питання, відповідно до яких здійснюється цей напрямок виховної роботи у ВНЗ МВС.

Основою нормативно-правового забезпечення виховного процесу у ВНЗ МВС є система загальнодержавних та відомчих нормативних актів, з огляду на що їх об'єднано у дві групи: зовнішні (загальнодержавні) та внутрішні (відомчі) правові акти. Їх було проаналізовано та зроблено висновок, що предмет правового забезпечення виховного процесу у ВНЗ МВС України складають його цілі, принципи, завдання, форми та методи, правовий статус суб'єктів у цій сфері, порядок взаємодії між ними, контроль за якістю виховного процесу та організаційно-правові засади його забезпечення.

Крім того, під час аналізу нормативно-правових засад морально-правового виховання зверталась увага на існуючі розбіжності між загальнодержавними та відомчими правовими актами, у зв'язку з чим запропоновано зміни та доповнення до ряду нормативно-правових актів.

Підкреслено, що питання морально-правового виховання як у загальнодержавних, так і у відомчих нормативних актах розглядаються фрагментарно, оскільки окремим напрямком виховного процесу не визнаються, що, на думку дисертанта, потребує перегляду та внесення відповідних змін до чинного законодавства.

У підрозділі 2.2. “Адміністративно-правовий статус суб'єктів морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України” до суб'єктів морально-правового виховання у ВНЗ МВС віднесено: керівників усіх рівнів (ректор, проректори, керівники інститутів, факультетів та інших структурних підрозділів ВНЗ, їх заступники, начальники курсів та їх заступники, командири навчальних груп); працівників підрозділів виховної, соціальної роботи та дозвілля; працівників підрозділів роботи з персоналом; професорсько-викладацький склад; наставників; ветеранів ОВС; громадські формування ВНЗ МВС. Крім того, дисертант вважає, що і курсант є суб'єктом виховання стосовно самого себе, якщо розглядати його в аспекті самовиховання. Зазначені вище суб'єкти є внутрішньовідомчими, оскільки входять до організаційно-штатної структури ОВС.

Основою адміністративно-правового статусу суб'єктів морально-правового виховання у ВНЗ МВС є їх повноваження (права та обов'язки), які об'єднано у такі групи: 1) загально-виховні, які стосуються усіх напрямків виховної роботи у ВНЗ; 2) спеціальні, які пов'язані з використанням заходів морально-правового виховання; 3) організаційні, які спрямовані на забезпечення виховного процесу у цілому та морально-правового виховання зокрема.

Зазначено, що до суб'єктів морально-правового виховання (у широкому їх розумінні) необхідно також віднести: Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, які є зовнішніми суб'єктами, а їх особливість полягає у тому, що вони приймають правові акти (як нормативні, так і індивідуальні) та управлінські рішення з питань морально-правового виховання.

У підрозділі 2.3. “Адміністративно-правові засоби морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України” підкреслюється, що засобами морально-правового виховання є форми реалізації методів, які використовуються суб'єктами морально-правового виховання під час здійснення ними своїх повноважень.

Адміністративно-правові засоби морально-правового виховання, які використовуються у ході застосування методів переконання, заохочення та примусу, класифіковано за такими ознаками: 1) за наявністю правового ефекту (нормативні та організаційні); 2) за суб'єктом застосування (відповідно до особи (групи осіб), яка в межах своєї компетенції їх здійснює); 3) за об'єктом, на який спрямована виховна дія (персоніфіковані та загальні); 4) за формою впливу (прямі та непрямі).

Реалізація та ефективність засобів морально-правового виховання залежить не тільки від адміністративно-правового статусу суб'єктів, які їх застосовують, а, багато в чому, саме від конкретного виду засобу, комплексного застосування декількох засобів, відповідності того чи іншого засобу морально-правового виховання вчинкові курсанта. Кожен суб'єкт відповідно до своїх повноважень має право застосовувати ті чи інші засоби, але головним важелем виступає правильний підхід до їх використання. Одним із шляхів підвищення якості застосування засобів морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС, підвищення їх об'єктивності, і, як наслідок, - ефективності, буде розроблення відповідних методичних рекомендацій, в яких необхідно навести їх систему та повноваження суб'єктів виховної роботи щодо їх застосування. Передувати розробці таких методичних рекомендацій повинні соціологічні дослідження за участю як курсантів, так і їх керівників (начальників) з метою визначення доцільності та ефективності застосування того чи іншого виховного засобу.

У підрозділі 2.4. “Шляхи удосконалення адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС України з питань морально-правового виховання курсантів” визначаються проблеми та прогалини в діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання. До них віднесено: незадовільний стан довузівської підготовки та професійного відбору; відсутність єдиної відомчої програми виховної роботи зі слухачами та курсантами ВНЗ МВС; переважання використання адміністративно-командних методів у ході проведення морально-правового виховання; формалізм у цій роботі; відсутність продуктивної взаємодії між ВНЗ МВС та практичними підрозділами органів внутрішніх справ, що направляють курсантів на навчання; невирішеність деяких питань соціального та правового захисту персоналу ВНЗ МВС; недооцінка ролі курсових офіцерів у процесі морально-правового виховання курсантів; недієвість інституту кураторства; незабезпеченість прав курсантів; відсутність належної системи оцінювання результатів морально-правового виховання у ВНЗ МВС; відсутність загальнодержавного нормативно-правового акту, що визначає основи діяльності відомчих (спеціалізованих) вищих навчальних закладів України. Щодо кожної із зазначених вище проблем запропоновано конкретні шляхи вирішення.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та новий підхід до вирішення наукової проблеми - визначення сутності діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів, визначення змісту адміністративно-правового забезпечення морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС та шляхів удосконалення адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання курсантів. Основним завданням дослідження було визначення на основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання та практичної діяльності ВНЗ МВС сутності, системи та особливостей морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС, формування науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо діяльності ВНЗ МВС у сфері морально-правового виховання курсантів та вдосконалення нормативно-правових актів із зазначених питань.

У результаті дисертаційного дослідження, виконаного на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення численних наукових праць у різних галузях юриспруденції, педагогіки та психології, автором сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення адміністративно-правових засад діяльності вищих навчальних закладів МВС України з питань морально-правового виховання курсантів.

Характеризуючи діяльність ВНЗ МВС України з питань морально-правового виховання курсантів, акцентовано увагу на тому, що пріоритетним завданням ВНЗ МВС є не просто підготовка персоналу для органів внутрішніх справ України, а в першу чергу - виховання майбутнього правоохоронця.

Розглядаючи ВНЗ МВС як об'єкт адміністративно-правового регулювання, визначено особливості його діяльності. Так як у відомчих нормативних актах з досліджуваних питань визначення поняття “вищий навчальний заклад МВС” та “діяльність вищого навчального закладу МВС” не подано, в дисертації запропоновано авторські визначення даних понять.

Оскільки права ВНЗ МВС знайшли своє закріплення у Положенні про вищий заклад освіти МВС України, а обов'язки чітко не визначені, на основі аналізу даного нормативного акту їх було конкретизовано.

Зазначено, що виконання завдань, покладених на ВНЗ МВС потребує чіткого управління, яке умовно було поділено на зовнішнє і внутрішнє управління. Характеризуючи кожен із суб'єктів управління знайдено певні неточності у нормативно-правових актах та запропоновано внести зміни до останніх.

З'ясовуючи сутність та систему морально-правового виховання курсантів вперше було визначено поняття морально-правового виховання під яким розуміється процес цілеспрямованої діяльності суб'єктів виховного процесу, який спрямований на формування та розвиток такої особистості майбутнього працівника ОВС, якій притаманні висока моральність та відповідний рівень правової свідомості й культури; визначено його завдання та функції.

Систему морально-правового виховання розглянуто як сукупність основних елементів процесу морально-правового виховання, що забезпечує його порядок та організацію, до таких елементів віднесено: суб'єктів морально-правового виховання; об'єктів морально-правового виховання; сукупність виховних заходів та засобів їх здійснення. Окремо розглянуто та конкретизовано кожен з даних елементів. Зазначено, що курсант може розглядатись не тільки в якості об'єкту морально-правового виховання, а ще й в ролі суб'єкта, якщо розглядати його в аспекті самовиховання.

Характеризуючи заходи морально-правового виховання, звертається увага на питання, які на думку автора потребують переосмислення та нового підходу, а саме це - мовна підготовка та культура поведінки курсантів.

Вперше сформульовано мету та завдання, у новому аспекті подано функції та методи діяльності ВНЗ МВС щодо морально-правового виховання, які розглянуто у площині державного управління, а саме, державне управління у сфері відомчої освіти України на прикладі вищих навчальних закладів МВС.

Визначаючи мету діяльності ВНЗ МВС, як основу (фундамент), що дозволяє дослідити функціонування усієї системи управління закладом у рамках виховного процесу, було виявлено, на думку автора, головну проблему діяльності не тільки ВНЗ МВС, а й всієї системи освіти у цілому. Дана проблема полягає у тому, що “минула” система виховання, була наповнена радянською ідеологією, а коли ідеологія втратила своє значення, то утворилась прогалина, яка й досі не заповнена. Тобто система освіти сьогодні, у тому числі й відомча, спрямована насамперед на передання знань та навичок, а її головний напрямок - виховання та організація його процесу - перебуває у другорядній позиції. Таку ситуацію повинні виправити саме вищі навчальні заклади, які так би мовити „підсумовують” попередню виховну діяльність інших суб'єктів виховання.

Оскільки у відомчих нормативних актах завдання ВНЗ МВС щодо морально-правового виховання курсантів не визначені, а є лише загальні завдання виховання (виховної роботи чи діяльності), завдання індивідуальної виховної роботи тощо, автором самостійно було визначено перелік першочергових завдань ВНЗ щодо морально-правового виховання. Відповідно до завдань були визначені та охарактеризовані функції ВНЗ МВС щодо морально-правового виховання. Встановлено, що в процесі морально-правового виховання ВНЗ МВС використовують адміністративні методи (регламентаційні, організаційно-стабілізуючі, розпорядчі, дисциплінарні, нормативні та інші), а також економічні та соціально-психологічні методи. Зазначено, що основою класифікації даних методів є традиційні методи державного управління (переконання, заохочення та примус).

Характеристику нормативно-правових засад морально-правового виховання у ВНЗ МВС здійснено як порівняльний аналіз між зовнішніми (загальнодержавними) та внутрішніми (відомчими) правовими актами. Визначено, що нормативно-правові засади морально-правового виховання у ВНЗ МВС - це сукупність нормативно-правових актів, які визначають мету, принципи, завдання, функції та засоби (заходи та методи) морально-правового виховання курсантів, правовий статус суб'єктів такого виховання, їх організаційно-штатну структуру, організацію діяльності та інші питання, відповідно до яких здійснюється цей напрямок роботи у ВНЗ МВС. Були виявлені розбіжності між загальнодержавними та відомчими нормативними актами, запропоновано ряд змін та доповнень до даних нормативно-правових актів.

Розглядаючи суб'єктів морально-правового виховання, визначено до якого виду суб'єктів адміністративного права кожен з них належить; їх адміністративний статус охарактеризовано через повноваження (права та обов'язки) відповідно до займаної посади, які об'єднано у такі групи: 1) загально-виховні; 2) спеціальні; 3) організаційні.

Вперше визначено поняття адміністративно-правових засобів морально-правового виховання у ВНЗ МВС, а саме - це форми реалізації методів, які використовуються суб'єктами морально-правового виховання під час здійснення ними своїх повноважень. Запропонована їх авторська класифікація: 1) за наявністю правового ефекту (нормативні та організаційні); 2) за суб'єктом застосування (відповідно до особи (групи осіб), яка в межах своєї компетенції їх здійснює); 3) за об'єктом, на який спрямована виховна дія (персоніфіковані та загальні); 4) за формою впливу (прямі та непрямі).

Визначаючи шляхи удосконалення адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС з питань морально-правового виховання, автором визначено проблеми та прогалини в діяльності ВНЗ МВС у цій сфері, і відштовхуючись від них запропоновано можливі підходи до їх вирішення.

У дисертації запропоновано зміни та доповнення до нормативно-правових актів із зазначених питань, зокрема до: Національної доктрини розвитку освіти, Положення про вищий навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України, Положення про порядок організації та проведення виховної роботи з перемінним складом вищих навчальних закладів МВС України, Положення про організацію виховної роботи з особовим складом органів і підрозділів внутрішніх справ України, Програми реформування системи освіти МВС України.

Беручи до уваги надзвичайно важливе значення морально-правового виховання у формуванні особистості працівника ОВС пропонується розробити проект Положення про організацію морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України (назва умовна), в якому були б визначені: його поняття, цілі, принципи, завдання та функції; тематика; форми, заходи та методи морально-правового виховання; система суб'єктів, які його здійснюють, та їх повноваження, а також організаційні основи його забезпечення.

Також наголошується на нагальності прийняття Закону України “Про відомчі (спеціалізовані) вищі навчальні заклади України”, що мотивується необхідністю чіткого правового регулювання на законодавчому рівні діяльності даних закладів освіти, враховуючи їх специфіку. А саме: відбір абітурієнтів, фінансування закладів, проходження служби персоналом ВНЗ і т. ін.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

  • 1. Миськів Л. І. Роль та місце громадських формувань у системі виховної роботи вищих навчальних закладів МВС України // Наше право. - 2005. - № 1. - С.114-116.
  • 2. Миськів Л. І. Організація морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України // Наше право. - 2006. - № 2. - С.29-32.
  • 3. Миськів Л. І. Діяльність ВНЗ МВС України як об'єкт адміністративно-правового регулювання // Наше право. - 2007. - № 2. - С.27-30.
  • 4. Миськів Л. І. Сутність та зміст морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України // Наше право. - 2007. - № 3. - С. 58-63.
  • 5. Миськів Л. І. Курсант як суб'єкт виховання у вищому навчальному закладі МВС України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005.- С. 152-154.
  • 6. Миськів Л. І. Самовиховання як елемент виховної роботи з курсантами вищих навчальних закладів МВС України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2006.- С. 208-210.
  • 7. Миськів Л. І. Проблеми виховної роботи у ВНЗ МВС України // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Збірка наукових праць. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2007.- С. 121-123.
  • 8. Миськів Л.І. Проблеми морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України // Наше право. - 2008. - № 1. - С. 60-65.

АНОТАЦІЇ

Миськів Л.І. Адміністративно-правові засади діяльності ВНЗ МВС України з питань морально-правового виховання курсантів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2008.

Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС України з питань морально-правового виховання курсантів. Визначаються особливості діяльності ВНЗ МВС України; уточнюється мета, завдання, функції та методи діяльності ВНЗ МВС України щодо морально-правового виховання курсантів; характеризуються нормативно-правові засади морально-правового виховання у ВНЗ МВС України; розглядається адміністративно-правовий статус суб'єктів морально-правового виховання у ВНЗ МВС України; визначається сутність та система адміністративно-правових засобів морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України. Окреслено шляхи удосконалення адміністративно-правових засад діяльності ВНЗ МВС України з питань морально-правового виховання курсантів; вироблено рекомендації, спрямовані на удосконалення теоретико-правових засад і практичної діяльності вищих навчальних закладів МВС.

Ключові слова: вищі навчальні заклади МВС, морально-правове виховання, засоби морально-правового виховання.

Мыськив Л.И. Административно-правовые основы деятельности ВУЗ МВД Украины по вопросам морально-правового воспитания курсантов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - административное право и процесс; финансовое право; информационное право. - Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2008.

Диссертация посвящена анализу административно-правовых основ деятельности ВУЗ МВД Украины по вопросам морально-правового воспитания курсантов. В работе определяются особенности деятельности ВУЗ МВД Украины; уточняется цель, задания, функции и методы деятельности ВУЗ МВД Украины касательно морально-правового воспитания курсантов; характеризуются нормативно-правовые основы морально-правового воспитания курсантов; рассматривается административно-правовой статус субъектов морально-правового воспитания курсантов; определяется сущность и система административно-правовых средств морально-правового воспитания курсантов. Предлагаются пути усовершенствования административно-правовых основ деятельности ВУЗ МВД Украины по вопросам морально-правового воспитания курсантов; выработаны рекомендации, направленные на усовершенствование теоретико-правовых основ и практической деятельности ВУЗ МВД Украины по вопросам морально-правового воспитания курсантов.

Особенности деятельности ВУЗ МВД Украины как объекта административно-правового регулирования в первую очередь определяются: целью его создания и деятельности; специфическим характером заданий, функций и полномочий, которые он осуществляет (реализует); его организационно-штатной структурой; специальным порядком создания, реорганизации и ликвидации; характером внешних и внутриорганизационных взаимоотношений; особенным статусом субъектов учебно-воспитательного процесса; системой управления ВУЗ МВД, его специфическими формами и методами; характером и видами административно-правовых отношений, которые складываются во время его деятельности.

Характеризуя ВУЗ МВД Украины как объект административно-правового регулирования, подчеркивается, что приоритетным заданием ВУЗ МВД Украины есть не просто подготовка персонала для органов внутренних дел Украины, а в первую очередь - воспитание будущего представителя закона.

Определено, что морально-правовое воспитание курсантов - это процесс целенаправленной деятельности субъектов воспитательного процесса, который направлен на формирование и развитие такой личности будущего работника ОВД, которому присущи высокая моральность и соответствующий уровень правовой сознательности и культуры.

Систему морально-правового воспитания составляют такие его элементы как: субъекты и объекты морально-правового воспитания, совокупность воспитательных мероприятий и средств их осуществления.

Сущность и особенности административно-правовых средств морально-правового воспитания классифицированы по таким признакам: 1) по наличию правового эффекта (нормативные и организационные); 2) по субъекту применения (в отношении лица (группы лиц), которое в пределах своей компетенции осуществляет их); 3) по объекту, на который направлено воспитательное действие (персонифицированные и общие); 4) по форме воздействия (прямые и непрямые).

В завершении исследования были выявлены проблемы и пробелы в деятельности ВУЗ МВД Украины по вопросам морально-правового воспитания, а именно: неудовлетворительное состояние довузовской подготовки и профессионального отбора; отсутствие единой ведомственной программы воспитательной работы со слушателями и курсантами ВУЗ МВД; использование административно-командных методов во время морально-правового воспитания; отсутствие взаимодействия между ВУЗ МВД и практическими подразделениями органов внутренних дел, которые направляют курсантов на обучение; нерешённость некоторых вопросов социальной и правовой защиты персонала ВУЗ МВД; недооценка роли курсовых офицеров в процессе морально-правового воспитания курсантов; формальность института кураторства; необеспеченность прав курсантов; отсутствие действенной системы оценивания результатов морально-правового воспитания в ВУЗ МВД; отсутствие общегосударственного нормативно-правового акта, который определяет основы деятельности ведомственных (специализированных) высших учебных заведений Украины. По каждой из перечисленных проблем предложены пути их решения.

Ключевые слова: высшие учебные заведения МВД, морально-правовое воспитание, средства морально-правового воспитания.

Myskiv L.I. Administrative-Law Bases of High Education Establishments of Ministry of Internal Affairs Activity in Moral-Law Upbringing of Cadets. - Manuscript.

Dissertation for a seeking degree of the Candidate in Science of Law by speciality 12.00.07 - Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. - Kharkiv National University of Internal Affairs. - Ukraine, Kharkiv. - 2008.

Dissertation is devoted to the research of administrative-law bases of HEE of MIA activity in moral-law upbringing of cadets. Peculiarities of HEE of MIA activity are determined; aim, task, functions and methods of HEE of MIA activity in moral-law upbringing of cadets are specified; law bases of moral-law upbringing in HEE of MIA are described; administrative-law status of subjects of moral-law upbringing in HEE of MIA are considered; essence and system of administrative-law methods of moral-law upbringing in HEE of MIA are defined. Ways of moral-law upbringing in HEE of MIA improvement are designed; recommendations for improvement of theoretical-law bases and practical activity in HEE of MIA are given.

Key words: high educational establishments, moral-law upbringing; methods of moral-law upbringing.