Шпаргалки з соціологіїПредмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології Сутність «соціального» як ключової соціологічної категорії Особливості соціологічного знання, рівні його формування Методи, якими користується соціологія. Особливості соц. підходу до вивчення суспільства Сутність понять «соціальні відносини», «соціальне явище», «соціальний процес», «соціальний закон», їх взаємозв`язок Соціальні закони, їх класифікація Закони, дію яких потрібно враховувати при регулювання соціальних процесів Сутність основних функцій соціології Роль і завдання соціології в соц. реформуванні укр. суспільства Місце соціології у професійній підготовці молоді Особливість протосоціологічного знання, його основні форми Головні соціально-пізнавальні видобутки Демокріта, виокремлення ним двох видів пізнання Демокріт та Геракліт про роль потреби у житті людини Платон про людські пристрасті, егоїзм та суспільну структуру Аристотель про сенс і спосіб життя, організацію дозвілля та інші соц. проблеми. Арістотель та Сократ про соціальну роль спілкування у житті людини Соціологічне розуміння суспільства філософами середньовіччя Передумови появи і етапи розвитку офіційної соціології Методологічні основи та спрямованість позитивістської соціології А. Сен-Сімона та О. Конта Класифікація наук та структурування соц. знання О. Контом Контівський закон 3 стадій розвитку людського інтелекту, його місце у системі соціологічного знання Соціальна значущість закону поділу та кооперації, за Контом Значення праць Конта для розвитку соціології Загальна теорія систем Спенсера, її місце у вченні про суспільство Вчення Спенсера про соціальні інститути Різновиди натуралістичних та психологічних підходів до вивчення суспільства, їх критична оцінка Особливості трактування Дюркгеймом предмету соціології та її методу Сутність теорії суспільства Дюркгейма Вивчення аномії, соціальної нерівності і соціальної солідарності за Дюркгеймом. Трактування Дюркгеймом закону поділу праці та кооперації Предмет та завдання розуміючої соціології Вебера Веберівське тлумачення закону поділу праці і наслідки його дії Соціальні дії, їх класифікація за Вебером Основні елементи методології Вебера і зв'язок її з іншими науками Особливості і значення для соціології теорії Маркса Внесок Маркса в удосконалення методики соціологічного дослідження Особливості та завдання соціології за Зіммелем Принципові особливості соціологічного пізнання за Вебером та Зіммелем Роль взаємодії у життєдіяльності суспільства за Зіммелем Порівняльний аналіз оцінок різних видів праці за Зімелем та Марксом Багаторівневість соціологічної науки за Тьоннісом Сутність функціоналізму Г. Парсона Емпірична соціологія (ЕС), зміст основних етапів її розвитку Індустріальна соціологія та проблеми, що досліджуються у її межах Вивчення Тейлором соціального явища “рестрикції” і способів його урегулювання Основні принципи і спрямування концепції “економічної людини” Соціологічна сутність адміністративної доктрини Файоля Доктрина Г.Форда, соціальні наслідки її реалізації Принципи досягнення максимальної ефективності людської діяльності Емерсона та Черча Доктрина “людських стосунків” Е. Мейо Порівняльний аналіз концепцій “економічної людини” Тейлора і “соціальної” Мейо Мікросоціологічна концепція та завдання “наскрізної науки” Дж. Морено Теорія ієрархії людських потреб А. Маслоу Теорія “управління через співучасть” Д. Макгрегора Теорія збагачення праці Ф. Херцберга, найважливіший її соціологічний постулат Теорія “постіндустріального суспільства” Теорія “якості життя” І. Франко про предмет і завдання соціології Соціологічне вчення Лесевича М. Драгоманов як один з фундаторів укр. соціології, тлумачення ним прогресу Українські вчені Костомаров, Винниченко, Рудницький, Потебня, Антонович про соціологічну сутність понять “народ”, “народність”, “нація” Соціологічні міркування П.Куліша про місто і село, сутність його теорії “хуторянства” Вплив вчення Конта та Спенсера на формування соціологічниї поглядів Вовка, Лучицького, Оршанського та інших український вчених О. Стронін про пірамідальну будову суспільства Соціологічне вивчення економічних відносин Подолинським, Зібером, Туган-Барановським Ковалевський, Грот, Кістяківський про об'єкт та предмет науки, про проблеми розвитку суспільства Теоретичний та практичний внесок Грушевського в становлення української соціології Вчення Шаповала про суспільство та соціальні групи М.Гредескул про потреби людини, їх соціальну роль та засоби вдоволення А.Звоницька та С.Дністрянський про соціальні зв'язки, тлумачення ними понять “спільноти”, “спільність” Соціологічні дослідження політичних відносин Д. Донцовим та В. Липинським Соціологічні дослідження у 30-ті роки ХХ ст. учених Всеукраїнського інституту праці Особливості і зміст основних етапів становлення соціології в Україні Суспільство як соціальна система та соціальне явище Основні ознаки суспільства Типологія суспільства Характерні особливості сучасного суспільства і, зокрема, українського Причини та шляхи розвитку суспільства. Особливості розвитку українського суспільства Основні теоретико-методологічні підходи трактування сутності суспільства Суспільство як наслідок дій індивідів Поняття соціальної структури суспільства, її складових Група як складова соц. структури суспільства. Класифікація груп Соц. відносини, їх роль у формуванні соц. структури Аналіз соц. структури сусп. в історії соціології Ознаки соц. інститутів та умови успішного їх функціонування Поняття соц. інституту, його види Роль та ф-ії соц. інститутів у життєдіяльності сусп. Поняття аномії Інституалізація, її ознаки. Способи розвитку соц. інститутів Найважливіші соц. інститути сучасного укр. сусп., проблеми їх взаємодії Соціологічне тлумачення соціальної організації, її структури Сутність теорії соціальної стратифікації Історичні типи стратифікації Осн. чинники та критерії соціальної стратифікації Соціальна нерівність як основа стартифікації Теорія соц. статусу в концепції соц. стратифікації Сутність та роль середнього класу у стабілізації суспільства Сутність процесу соціальної мобільності, її види Сутність процесу маргіналізації, особливості його в Україні Трансформація соц. стр-ри укр. сусп. Соціальний контроль, його складові Громадська думка як елемент соціального контролю Норми як обмеження у поведінці людини Сутність, спільність та відмінність понять “людина ”, “індивід”, “особистість” Особистість як об'єкт і суб'єкт соціальних відносин Соціологічні підходи до вивчення особистості та її ролі в суспільстві Соціологічна структура особистості Соціальний статус та соціальна роль особистості Фактори, механізми та агенти соціалізації Проблеми соціалізації особистості в умовах ринкових відносин Соціальна спрямованість особистості у сучасному суспільстві Соціологічний зміст понять “де соціалізація” та “ресоціалізація” Типологія особистості в соціології Конфлікт як соц. явище Становлення та розвиток соціології конфлікту Структура соціального конфлікту Функції соціального конфлікту, його негативні і позитивні наслідки Об'єктивні та суб'єктивні причини конфлікту Основні стадії розвитку соціального конфлікту Типологія конфлікту Механізм міжгрупових конфліктів Предмет та об'єкт економічної соціології її місце у системі соціального знання Взаємозв'язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економіки Соціологічне тлумачення категорій “ек. поведінка”, “ек. культура”, “ек. мислення”, “ек. інтерес” Економіка як соціальний інститут, його функції Сутність соціального механізму економічного розвитку Соціологічні дослідження сучасного стану соц.-ек. процесів в Україні Соціальна структура сучасної індустріальної економіки України Предмет соціології праці та управління, його складові Особливості соціально-трудових відносин, їх класифікація Соціологічна суть категорій “зміст праці” та “характер праці” Основні види трудових процесів у трудовій сфері Праця, як соціальний процес, її види Соціальні функції праці Ставлення до праці, його об”єктивні та суб”єктивні чинники та показники Цінності праці. Види ціннісної орієнтації у сфері праці Механізм мотивації праці Трудова поведінка, її форми Співввідношення понять “управління “ та “керівництво”. Методи та стилі керівництва Сутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесами Предмет та структура соціології політики Політика як соціальний інститут, його функції Політичні рухи та їх типологія Предмет соціології, особливості соціологічного вивчення релігії .Релігія як соціальний інститут, ефективність його функцій Основні елементи структури релігії, їх зміст Історичні типи релігійних вірувань, завдання соціології у дослідженні їхнього співіснування Соціологічна оцінка сакралізації та секуляризації Сучасна релігійна ситуація в Україні Організаційну структуру соціологічної роботи в Україні репрезентують: Призначення соціологічної асоціації, її структура та завдання Поняття соц. дослідження, його завдання Поняття процедури, методології, методики і техніки соц. дослідження Соціологічні методи і способи дослідження Види соц. досліджень, їх призначення Функції соц. дослідження Етапи організації соц. дослідження Програма соц. дослідження, структура Поняття проблеми, значення її правильного формулювання і обґрунтування в організації соц. дослідження Мета і завдання соц. дослідження Роль гіпотез в організації соц. дослідження, їх види Суть і призначення процедури “логічного аналізу понять” Генеральна і вибіркова сукупність, порядок їх визначення Соціологічні документи, їх класифікація Методи аналізу соціологічних документів Соціологічне спостереження, його види Експеримент, його види. Призначення соц. експерименту Соц. опитування. Його різновиди Запитання в анкетуванні, порядок їх формування і види Анкетування, структура анкети Вимоги до анкетера Інтерв'ю, його види Експертиза, її призначення