Оформлення листа

Службові листи друкують на комп'ютері, друкарській машинці або пишуть на чистому бланку лише з одного боку. Певна річ, на бланку друкують тільки першу сторінку листа, а наступні -- на чистих аркушах. Для зручності з обох боків сторінки залишають поля: ліве -- не менш як 30 мм; праве -- не менше 8 мм; верхнє -- 20 мм; нижнє -- 16 -- 19 мм.

Нумерація сторінок. У листах, оформлених на двох і більше аркушах паперу, нумерацію сторінок починають з другої. Номери сторінок проставляють посередині верхнього поля арабськими цифрами на відстані не менш як 10 мм від верхнього краю. Біля цифр не ставлять ніяких позначок.

Рубрикація. Це членування тексту на складові, графічне відокремлення однієї частини від іншої. Рубрикація є зовнішнім вираженням композиційної будови листа. Найпростіша рубрикація в листах -- поділ тексту на абзаци.

Абзац указує на перехід від однієї думки до іншої і має становити три інтервали від поля. Типовий абзац має три частини:

 • 1) зачин (формулюється тема абзацу, тобто повідомляється, про що йтиметься далі);
 • 2) фраза (викладається головна інформація абзацу);
 • 3) коментарі (підсумовується те, про що йшлося в абзаці).

Наприклад:

Щиро вдячний Вам за запрошення взяти участь у роботі науково-практичної конференції "Нові технології у поліграфії". Ваше запрошення дуже важливе для мене, однак, на превеликий жаль, обставини складаються так, що я змушений відмовитися.

Сподіваюся, що моя відмова не образить Вас і в майбутньому ми ще зможемо плідно співпрацювати.

З повагою...

Текст листа друкується через півтора чи два інтервали. У тексті не повинно бути виправлень чи підчищень.

Не слід надсилати листа, написаного через копіювальний папір, це свідчить про неповагу до адресата.

Узвичаєно відповідати на листи якомога швидше. Фахівці з культури ділового листування конкретизують термін написання відповіді адресатові залежно від змісту листа.

Правила ввічливості вимагають відповісти на одержаний лист протягом 7--10 днів.

Отримавши лист-запит, що потребує докладного розгляду, слід упродовж трьох днів повідомити, що лист одержано, й дати остаточну відповідь протягом 30 днів.

Лист-вітання можна надсилати упродовж 8 днів з моменту отримання повідомлення про певну врочистість.

Лист-співчуття надсилається протягом 10 днів після сумної події.

Не слід відповідати на листа нашвидкуруч, зопалу, одразу після одержання прикрих, вражаючих відомостей. Неодмінно заспокойтеся, подумки чітко сформулюйте, що саме ви маєте написати, й лише потім викладайте думки на папері.

Листи-запрошення - це такі службові листи, в яких адресатові пропонують взяти участь у якихось заходах. Листи-запрошення адресують конкретним особам, підприємствам, установам, організаціям. Починати ці слова можна з таких зворотів: “Просимо взяти участь у...”, Запрошуємо...” та ін. Далі розкривають характер заходів, умови участі в них, зазначають строки їх проведення.

Наприклад.

Шановний п. ___________________________________________,

(ім'я)

раді бачити Вас __________ в Національній опері України на урочистому вечорі, приуроченому ___________________________________________________.

(дата)  

Ваші місця _______.  

Запрошення дійсне на 2 особи.

Листи-повідомлення - це такі службові листи, в яких повідомляється про щось чи стверджується якийсь факт. Їх направляють конкретному адресатові.

Наприклад.

ЛИСТ-ПОВІДОМЛЕННЯ НА ОДЕРЖАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОГО СВІДОЦТВА

 • 1. Назва позичальника (реквізити, вид підприємства) _______________________________________
 • 2. Юридична адреса________________________________________________________________
 • 3. Поштова адреса ____________________________________________________________________
 • 4. Прізвище, ім'я та по батькові, № телефону керівника підприємства (організації) та головного бухгалтера

________________________________________________________________

5. Дата реєстрації резидента, назва та місцезнаходження органу, який її проводив. Номери телефонів цього органу.

________________________________________________________________

 • 6. Назва та адреса обслуговуючого банку позичальника, де відкриті рахунки:
 • 6.1. -- у грошовій одиниці України ________________ 6.2. -- в іноземній валюті _______________________________________________________________
 • 7. Назва та адреса уповноваженого банку, що обслуговуватиме кредит _____________________________________________________________________
 • 8. Номер та дата укладеної кредитної угоди _____________________________________________________________________
 • 9. Назва кредитора та його юридична адреса _____________________________________________________________________
 • 10. Сума та валюта кредиту _______________ 11. Строк використання кредиту _________________
 • 12. Строк погашення кредиту ______________
 • 13. Напрями (цілі) використання кредиту __________
 • 14. Тип відсоткової ставки (безпроцентна, плаваюча, фіксована) та розмір ставки з урахуванням маржі ____________
 • 15. Графік отримання та погашення кредиту (з урахуванням процентів, комісійних тощо) _________

____________________________________________________________________________________

"___"__________20 р.

Керівник _________________Головний бухгалтер _______________

3. Вiдредагуйте речення: Висловлюючи своє вiдношення до подiй у країнi, вiн наголосив на тому, що вже давно час приймати мiри по налагодженню усiх галузей виробництва. Через двi недiлi я маю їхати у зарубiжну командировку.

Висловлюючи своє ставлення до подiй у країнi, вiн наголосив на тому, що вже давно пора вжити заходи щодо покращення роботи всiх галузей виробництва. Через два тижднi я повинен їхати в закордонне вiдрядження.

4. Перекладiть українською мовою:

Локальный характер

Непоправимые убытки

Видимая полуправда

Заведомая ложь

Необычайные действия

Локальний характер

Непоправні збитки

Видима напівправда

Свідома брехня

Надзвичайні дії

1. Складiть анотацiю до одного з роздiлiв посiбника за вашим фахом.

Я вважаю, що фiнанси вiдiграють надзвичайно важливу роль у суспiльствi. Вони формують його життєздатнiсть, його потенцiал.

Фінансы (від лат. financia -- готівка, дохід) -- сукупність всіх матеріальних ресурсів, що знаходяться у розпорядженні окремих осіб, організації, бізнесу або держави. Існує також обширна однойменна наука -- фінанси. Саме слово фінанси часто використовується в побуті для позначення грошей. Дієслово фінансировать означає "забезпечувати грошима". Найважливішим поняттям в області фінансів є бюджет.

Наукова дисципліна фінанси вивчає гроші і соціально-економічні відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням матеріальних ресурсів. Фінанси -- це прикладна економічна дисципліна.

Моя мета - це вивчення основних фундаментальних положень, а також їх врахування в практичнiй дiяльностi. Я вважаю, що без достатньої кiлькостi професiоналiв неможливо забезпечити вiдповiдну результативнiсть фiнансової дiяльностi, надiйнiсть i стобiльнiсть фiнансової системи.

Ми повиннi вивчити та засвоїти фiнансову науку тому, що сааме на нас полягає вiдповiдальнicть за стан фiнансової системи України в майбутньому.

2. Перекладiть дiловий документ українською мовою.

Доверенность

г. Донецк, первое сентября две тысячи третьего года.

Я, Беликовский Василий Анатольевич, проживающий по адресу: ул. Краснолиманная, 16, кв. 37, паспорт ЕС №456765, выданный 09.09.1998 ОВД Буденновского района г. Киева, настоящей доверенностью уполномачиваю Воробьева Игоря Кузьмича, проживающего по адресу: булл. Шевченко, 7, кв. 23, получить в специализированном центре "Автотрейд ЛТД" г. Харькова автомобиль марки ВАЗ-21099, согласно справке-счету БР №976564, выданной 15.06.2003 комиссионным магазином №4 г. Харькова.

Для этого предоставляю ему право расписаться за меня в получении автомобиля, выполнить все необходимые действия, связанные с данным поручением.

Доверенность выдана без права передоверия сроком на один месяц и действительна по первое октября две тысячи третьего года.

Дата Подпись

Удостоверительная надпись государственного нотариуса.

М. П.

Доручення

м. Донецьк, першого вересня дві тисячі третього року.

Я, Бєліковській Василь Анатолевіч, що проживає за адресою: вул. Красноліманная, 16, кв. 37, паспорт ЄС №456765, що видан 09.09.1998 ОВД Будьонiвського району м. Києва, цим дорученням уполномачиваю Воробйова Ігоря Кузьміча, що проживає за адресою: булл. Шевченко, 7, кв. 23, отримати у спеціалізованому центрі "Автотрейд ЛТД" м. Харкова автомобіль марки ВАЗ-21099, згідно з довідкою рахунку БР №976564, виданою 15.06.2003 комісійним магазином №4 м. Харкова.

Для цього надаю йому право розписатися за мене в отриманні автомобіля, виконати всі необхідні дії, пов'язані з даним дорученням.

Дорученнiсть видана без права передоручення термiном на один місяць і дійсна по перше жовтня дві тисячі третього року.

Дата Підпис

Посвiчуванний напис державного нотаріуса

М. П.

3. Подати варiант цього листа у сучасному оформленнi (лексичному, морфологiчному, синтаксичному).

Лист-запрошення/ ХIX cт./

Вельмишановна А. С.!

Ви дуже порадуєте нас, якщо зволите з'явитися до нас сьогоднi, о 8 годинi. Я i моя дружина з нетерпiнням чекатимемо на Вас i сподiваємося, що Ви не вiдмовите нам отримати таке задоволення.

Щиро вiдданi Вам Л. i М. К.

Сучасний лист-запрошення

Глибокошановна Альбiно Степанiвно!

Уклiнно запрошуємо Вас до себе 13 сiчня о 20 годинi за адресою: вул. Зарiчна, б.37, кв.64.

Ми з дружиною з нетерпiнням чекаємо Вашого вiзиту.

Iз повагою до Вас Лариса Петрiвна

i Максим Кирилович Косачi

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить