Військова дисципліна. Її сутність та значення


Військова дисципліна. Її сутність та значення

Вид навчального заняття

Навчальний час

Група

Місце проведення

групове

2 години

Згідно розкладу

Аудиторія згідно розкладу

Навчальна мета: 1.Ознайомити студентів з дисциплінарною владою посадових осіб щодо застосування її до рядового та сержантського складу.

 • 2. Навчити студентів встановленому порядку взаємовідносин між військовослужбовцями згідно вимог Статутів Збройних Сил України;
 • 3. Навчити статутному порядку підпорядкування та порядку віддання й виконання наказів;

Виховна мета: 1. Виховувати у студентів високі моральні та психологічні якості відчуття необхідності знати і суворо дотримуватись вимог військових статутів.

Матеріальне забезпечення:

 • 1. Діапроектор
 • 2. Графічні наочні посібники:

Література та навчальні посібники:

 • 1. Дисциплінарний статут Збройних Сил України;
 • 2. Кримінальний кодекс України.
 • 3. Навчально-методичний посібник “Методика підготовки і викладання статутів Збройних Сил України”.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

№ з/п

Навчальні питання

Час,

хв.

Вступ

5

1.

. Військова дисципліна. Її сутність та значення.

20

2.

Заохочення, які застосовують до рядових, сержантів (старшин).

20

3.

Дисциплінарні стягнення, які накладаються на рядових, сержантів (старшин).

20

4.

1. Кримінальна відповідальність за військові злочини.

20

Заключна частина

5

Всього: 90 хв.

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАНЯТТЯ ( 2 хв.)

 • 1. Прийняти рапорт чергового групи, перевірити наявність студентів, їх зовнішній вигляд, готовність групи до заняття.
 • 2. Оголосити тему заняття, мету, навчальні питання заняття.

ВСТУП - 5 хв

Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.

Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту.

Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, під час носіння ними військової форми одягу.

1. Військова дисципліна. Її сутність та значення - 20 хв.

Військова дисципліна -- це бездоганне і неухильне додержання всіма військовослужбовцями порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України.

Військова дисципліна грунтується на усвідомленні військовослужбовцями свого військового обов'язку, відповідальності за захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, на їх вірності Військовій присязі.

Військова дисципліна досягається шляхом:

 • § виховання високих бойових і морально-психологічних якостей військовослужбовців на національно-історичних традиціях українського народу та традиціях Збройних Сил України, патріотизму, свідомого ставлення до виконання військового обов'язку, вірності Військовій присязі;
 • § особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання Військової присяги, виконання своїх обов'язків, вимог військових статутів;
 • § формування правової культури військовослужбовців;
 • § умілого поєднання повсякденної вимогливості командирів і начальників (далі -- командири) до підлеглих без приниження їх особистої гідності, з дотриманням прав і свобод, постійної турботи про них та правильного застосування засобів переконання, примусу й громадського впливу колективу;
 • § зразкового виконання командирами військового обов'язку, їх справедливого ставлення до підлеглих;
 • § підтримання у військових об'єднаннях, з'єднаннях, частинах (підрозділах), закладах та установах необхідних матеріально-побутових умов, статутного порядку;
 • § своєчасного і повного постачання військовослужбовців встановленими видами забезпечення;
 • § чіткої організації і повного залучення особового складу до бойового навчання.

Військова дисципліна зобов'язує кожного військовослужбовця:

 • § додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів, накази командирів;
 • § бути пильним, зберігати державну та військову таємницю;
 • § додержуватися визначених військовими статутами правил взаємовідносин між військовослужбовцями, зміцнювати військове товариство;
 • § виявляти повагу до командирів і один до одного, бути ввічливими і додержуватися військового етикету;
 • § поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків.

За стан дисципліни у військовому об'єднанні, з'єднанні, частині (підрозділі), закладі та установі відповідає командир. Інтереси захисту Вітчизни зобов'язують командира постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її додержання від підлеглих, не залишати поза увагою жодного дисциплінарного правопорушення.

Стан військової дисципліни у військовій частині (підрозділі),закладі, установі та організації визначається здатністю особового складу виконувати в повному обсязі та в строк поставлені завдання, морально-психологічним станом особового складу, спроможністю командирів (начальників) підтримувати на належному рівні військову дисципліну.

Стосовно кожного випадку правопорушення командир зобов'язаний прийняти рішення щодо необхідності притягнення винного до відповідальності залежно від обставин скоєння правопорушення, ступеня вини, попередньої поведінки порушника та розміру завданих державі та іншим особам збитків

Діяльність командира щодо підтримання військової дисципліни оцінюється не кількістю накладених ним дисциплінарних стягнень, а виконанням обов'язків з додержанням вимог законів і статутів Збройних Сил України статутів, повним використанням дисциплінарної влади для наведення порядку і запобігання порушенням військової дисципліни.

Кожний військовослужбовець зобов'язаний сприяти командирові у відновленні та постійному підтриманні порядку й дисципліни.

Командир, який не забезпечив додержання військової дисципліни та не вжив заходів для її відновлення, несе встановлену законом відповідальність.

Право командира - віддавати накази і розпорядження, а обов'язок підлеглого - їх виконувати, крім випадку віддання явно злочинного наказу чи розпорядження. Наказ має бути виконаний сумлінно, точно та у встановлений строк.

Відповідальність за наказ несе командир, який його віддав.

У разі непокори чи опору підлеглого командир зобов'язаний для відновлення порядку вжити всіх передбачених законами та військовими статутами заходів примусу аж до арешту винного й притягнення його до кримінальної відповідальності.

Застосування зброї допускається лише в бойовій обстановці, а в мирний час - у виняткових випадках, відповідно до вимог Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення можуть тільки прямі командири та командири. Дисциплінарну владу, яка надана молодшим командирам, завжди мають і старші командири.

Командири, посади яких не визначені, користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих військовослужбовців згідно з військовим званням, передбаченим їх посадою:

 • а) молодший сержант, сержант (старшина 2 статті, старшина 1 статті) -владою командира відділення;
 • б) старший сержант (головний старшина) - владою заступника командира взводу;
 • в) старшина (головний корабельний старшина), прапорщик (мічман), старший прапорщик (старший мічман) - владою старшини роти (команди);
 • г) молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант - владою командира взводу (групи);
 • д) капітан (капітан-лейтенант) - владою командира роти (корабля 4 рангу);
 • е) майор, підполковник (капітан 3 рангу, капітан 2 рангу) - владою командира батальйону (корабля 3 рангу);

є) полковник (капітан 1 рангу) - владою командира полку (корабля 1 рангу);

 • ж) генерал-майор (контр-адмірал) - владою командира дивізії;
 • з) генерал-лейтенант (віце-адмірал) - владою командира корпусу;
 • и) генерал-полковник (адмірал), генерал армії України - владою командувача військ оперативного командування.

Командири, що мають посади, за якими в штатах передбачено два військових звання, користуються дисциплінарною владою згідно з вищим військовим званням.

Заступники (помічники) командирів військових об'єднань, з'єднань, частин (підрозділів), закладів та установ користуються щодо підлеглих дисциплінарною владою на один ступінь нижчою, ніж їх безпосередні командири.

Під час тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, командир користується дисциплінарною владою відповідно до посади, яку він обіймає тимчасово.

Офіцери (від заступника командира полку й нижче) під час перебування з підрозділами (командами) у відрядженні на посаді їх начальників, а також під час виконання визначеного наказом командира військової частини самостійного завдання поза місцем дислокації частини користуються дисциплінарною владою на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають. Військовослужбовці, призначені начальниками команд, у зазначених випадках користуються дисциплінарною владою:

рядові (матроси), сержанти (старшини) - владою старшини роти (команди);

старшини (головні корабельні старшини), прапорщики (мічмани)- владою командира взводу (групи);

прапорщики (мічмани), які мають посади командирів взводів (груп), - владою командира роти (корабля 4 рангу).

Офіцери - командири підрозділів слухачів, курсантів військових навчальних закладів користуються дисциплінарною владою щодо підлеглих на один ступінь вищою за владу, передбачену посадою, яку вони обіймають.

2. Заохочення, які застосовують до рядових, сержантів (старшин) - 20 хв.

Заохочення є важливим засобом виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни.

Кожний командир у межах прав, наданих йому цим Статутом, зобов'язаний заохочувати підлеглих військовослужбовців за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов'язків.

У разі коли командир вважає, що наданих йому прав недостатньо для заохочення військовослужбовців, які відзначилися, він може клопотати про заохочення перед старшим командиром.

Заохочення має бути заслуженим. При визначенні виду заохочення враховується характер заслуг військовослужбовця та його ставлення до служби за попередній час.

За мужність і відвагу, проявлені під час виконання військового обов'язку, зразкове управління військами, високі показники в бойовій підготовці, оволодінні військовою технікою та озброєнням, інші заслуги перед Вітчизною, Збройними Силами України начальники від командира полку (командира корабля 1 рангу), командири, які мають рівні з ними права та вищі, командири окремих батальйонів (кораблів 2 рангу), а також командири окремих військових частин, які користуються відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), мають право висувати підлеглих військовослужбовців для відзначення державними нагородами України.

Заохочення, які застосовують до рядових (матросів), сержантів (старшин)

До рядових (матросів), сержантів (старшин) застосовуються такі заохочення:

 • а) оголошення подяки;
 • б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;
 • в) надання одного додаткового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою військовослужбовцям строкової служби;
 • г) надання додаткової відпустки військовослужбовцям строкової служби строком до 5 діб;
 • д) повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про отримані заохочення;
 • е) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

є) нагородження військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;

 • ж) присвоєння військового звання старший солдат (старший матрос);
 • з) присвоєння сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергового військового звання, вищого на один ступінь за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав сержант чи старшина під час звільнення в запас, до старшини, головного корабельного старшини включно;
 • и) занесення прізвища військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля) (додаток 1 до цього Статуту);

і) нагородження заохочувальними відзнаками Міністра оборони України.

До військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі військовослужбовців-жінок, що проходять військову службу на посадах рядового, матроського, сержантського й старшинського складу, застосовуються заохочення, визначені в статті 15 цього Статуту, крім заохочень, передбачених пунктами “в”, “г”, “д”, “є”, “з” зазначеної статті.

Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин)

 • 17. Командир відділення та заступник командира взводу мають право:
  • а) оголошувати подяку;
  • б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.
 • 18. Старшина роти (команди), командир взводу (групи) і командир роти (корабля 4 рангу) мають право:
  • а) оголошувати подяку;
  • б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше;
  • в) надавати одне додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою.
 • 19. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:
  • а) оголошувати подяку;
  • б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ним раніше;
  • в) надавати додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою;
  • г) повідомляти батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення.
 • 20. Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, має право застосовувати заохочення, визначені статті 15.
 • 21. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:
  • а) оголошувати подяку;
  • б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ним раніше;
  • в) надавати додаткове звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег поза чергою;
  • г) надавати військовослужбовцям строкової служби додаткову відпустку строком до 5 діб;
  • д) повідомляти батьків або колектив за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов'язку та про одержані заохочення;
  • е) нагороджувати грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

є) нагороджувати військовослужбовця його фотокарткою, в якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини;

 • ж) присвоювати військове звання старший солдат (старший матрос);
 • з) присвоювати сержантам (старшинам) строкової служби, які звільняються в запас, чергове військове звання на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав військовослужбовець під час звільнення в запас, до старшого сержанта, головного старшини включно;
 • и) заносити прізвище військовослужбовця до Книги пошани військової частини (корабля).
 • 22. Командир дивізії командувач корпусу, командувач військ оперативного командування щодо підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) користуються правом застосовувати заохочення в повному обсязі
 • 3. Дисциплінарні стягнення, які накладаються на рядових, сержантів (старшин) - 20 хв.

військова дисципліна командир стягнення

У разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов'язків, порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов'язки служби, а за необхідності - накласти дисциплінарне стягнення.

За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винятком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення за порушення військовослужбовців за рішенням командира можна обговорювати:

рядових (матросів) - на зборах особового складу;

сержантів (старшин) - на зборах сержантів (старшин);

прапорщиків (мічманів) - на зборах прапорщиків (мічманів);

військовослужбовців-жінок - на зборах військовослужбовців-жінок із військовими званнями (посадами), не нижчими за військове звання (посаду) військовослужбовця-жінки, правопорушення якої обговорюють;

офіцерів - на зборах офіцерів, які мають військові звання (обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду) офіцера, правопорушення якого обговорюють

Рішення зборів є рекомендаційними для командирів.

Дисциплінарні стягнення, які накладають на рядових (матросів), сержантів (старшин)

 • 48. На рядових (матросів) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення:
  • а) зауваження;
  • б) догана;
  • в) сувора догана;
  • г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
  • д) призначення поза чергою в наряд на роботу -- до 5 нарядів;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос).

 • 49. На рядових (матросів), військової служби за контрактом, можуть бути накладені такі стягнення:
  • а) зауваження;
  • б) догана;
  • в) сувора догана;
  • г) попередження про неповну службову відповідність;
  • д) призначення поза чергою в наряд на роботу -- до 5 нарядів;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос);

 • ж) звільнення з військової служби за контрактом за службовою невідповідністю.
 • 50. На сержантів (старшин) строкової служби можуть бути накладені такі стягнення:
  • а) зауваження;
  • б) догана;
  • в) сувора догана;
  • г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
  • е) пониження в посаді

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

 • ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;
 • з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.
 • 51. На сержантів (старшин), військової служби за контрактом, можуть бути накладені такі стягнення:
  • а) зауваження;
  • б) догана;
  • в) сувора догана;
  • г) попередження про неповну службову відповідність;
  • е) пониження в посаді

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

 • ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду;
 • з) позбавлення сержантського (старшинського) звання;
 • и) звільнення з військової служби за контрактом за службовою невідповідністю.
 • 52. До військовослужбовців-жінок застосовуються дисциплінарні стягнення відповідно до їх військових звань (статті 48-51, 62, 68, 69 цього Статуту)

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби і служби за контрактом

 • 53. Командир відділення має право:
  • а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
  • б) позбавляти рядових (матросів) строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;
  • в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - на 1 наряд.
 • 54. Заступник командира взводу має право:
  • а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
  • б) позбавляти рядових (матросів) і сержантів (старшин)

строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

 • в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 2 нарядів.
 • 55. Старшина роти (команди) має право:
  • а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
  • б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин)

строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

 • в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 3 нарядів.
 • 56. Командир взводу (групи) має право:
  • а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
  • б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин)

строкової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

 • в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -- до 4 нарядів.
 • 57. Командир роти (корабля 4 рангу) має право:
  • а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
  • б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин)

строкової військової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

 • в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -- до 5 нарядів;
 • 58. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:
  • а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
  • б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин)

строкової військової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також командир окремої військової частини, який користується відповідно до статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону (корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, зазначені у пунктах “д" -- “ж” статті 59 цього Статуту.

 • 59. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:
  • а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;
  • б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин)

строкової військової служби чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

 • в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу -- до 5 нарядів;
 • д) позбавляти військового звання старший солдат (старший матрос);
 • е) понижувати в посаді сержантів (старшин);

є) понижувати у військовому званні на один ступінь від старшого сержанта (головного старшини) та нижче, в тому числі і з переведенням на нижчу посаду;

 • ж) звільняти з військової служби за контрактом рядових (матросів), сержантів (старшин) за службовою невідповідністю
 • 60. Командир дивізії, крім прав, наданих командирові бригади, полку (корабля 1 рангу), має право:
  • б) понижувати у військовому званні на один ступінь старшин (головних корабельних старшин), у тому числі і з переведенням на нижчу посаду;
  • в) позбавляти військового звання сержантів (старшин);
  • г) звільняти з військової служби за контрактом старшин (головних корабельних старшин) за службовою невідповідністю
 • 61. Командувач військ оперативного командування, командувач корпусу щодо підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) користуються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього Статуту.

За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згідно із Законом України “Про боротьбу з корупцією” та Кодексом України про адміністративні правопорушення( 80731-10, 80732-10 ). У разі вчинення злочину військовослужбовець притягається до кримінальної відповідальності.