Навчати вчитися або: статус вправ на заняттях з перекладу


Підготовка перекладачів передбачає процедуру по подоланню труднощів у майбутній професії. Валідним є питання розробки завдань та вправ, використання їх у навчальному процесі, на лекціях та практичних заняттях із перекладу.

Сьогодення позначено глобалiзацiєю міжнародного спілкування, розвитком нових технологій та спеціальностей; зростає потреба в перекладачах на нові мови європейської спільноти, вiдповiдальнiсть фахівців за зміцнення транскордонної співпраці. Актуальними на часі э питання професійної підготовки перекладачів у дусі дiєвостi принципів Болонського процесу. "Глобалiзацiя, як процес руйнування інформаційних кордонів та поглиблення транскордонної співпраці, змінює характер мовної комунікації, передусім завдяки змiнi її просторово-часових i особистісних характеристик" [1:7].

Двомовність / багатомовність стають неодмінною ознакою людини ХХІ століття. Погоджуємось з тезою про те, що функції перекладу модифікуються, його прерогативою стає збереження семантичної еквівалентності, розширення інтернаціональних фонових знань, успішна міжмовна та міжкультурна комунікації, збагачення рідної мови та літератури [ibid].

Підготовка перекладачів є вельми важливим соціальним зумовленням, яка націлена на розвиток міжкомунікативної та міжкультурної співпраці. Переклад має велику історію на теренах вітчизняної ті західної літератури, а також цінні традиції у справі підготовки фахівців високого ґатунку. Компетенція перекладача складається з лінгвістичних , когнітивних, соціокультурних, комунікативних, текстоутворюючих, професійних та стратегічних компонентів. Перекладачу притаманні стриманість, відповідальність, об'єктивність, чемність, толерантність, уміння концентрувати увагу, змінювати теми, вести бесіду, зберігати конфіденційність інформації.

Підготовка перекладачів зазвичай ведеться у теоретичному та практичному напрямках. У процесі теоретичної підготовки студенти отримують загальні знання про переклад, його лінгвістичні ознаки і різновиди. Упродовж занять з практики студенти знайомляться з труднощами перекладу (граматичними, лексичними, жанро-стилістичними), намагаються скористатися досвідом фахівців-перекладознавців. Підготовка забезпечується, крім традиційних для вітчизняних підручників, спеціальними вправами на компресію текстів, засвоєння скоропису, на розвиток навичок роботи зі словниками [2:22-23].

"Є чимало різних вправ і текстів, щоб перевірити ті чи інші навички перекладача" [3:9-12]. Для зарядки / розрядки на лекціях чи практичних заняттях з практики перекладу пропонуються майбутнім перекладачам релевантні до теми завдання, запитання, креативні пошуки з метою розширення соціального та лінгвістичного досвіду. Поділяємо думку Радчука В.Д. стосовно валідності вправ на розрядку. Залучення студентів до активної участі в лекціях змінює мотивацію академічного процесу, викликає інтерес до теми, поглиблює процес інтеракції, фасцінує подачу інформації. Діалог лектор-студенти сприяє творчому осмисленню програмних референтів, є бажаним в руслі методичних інновацій.

Звісно, що кожна наука (перекладознавство не є винятком) має притаманну їй парадигму метазнаків на позначення відповідного арсеналу категорій. Для осмислення дефініцій метазнаків перекладу пропонуються слухачам наступні вправи: [4:3-13]

I Give your comments on the bold-typed phrases. Choose the proper units from the suggested list.

Interlinear translation is...

 • -a conventional term;
 • -faithful rendering of sense/ form;
 • -various transformations are available.

Antonymic translation is...

 • -affirmative in form structure;
 • - negative in form;
 • -ST ::TT;
 • - take you time - ''не спіши";
 • -keep your head - "не падай духом".

Descriptive translation is...

 • -the shift of levels in ST and TT;
 • -explicit structures differ;
 • -the meaning stays;
 • -come what may - "що буде, то буде";
 • -mad as a hatter - "цілком божевільний".

II Answer the questions. Choose the proper units from the suggested list.

What is a word-for-word translation:

 • -consecutive;
 • -verbal;
 • -oral;
 • -out of text meanings;
 • -retained word-order;

Which is which - literary or informative translation?

 • -deals with literary texts (fiction, poetry);
 • -conveys a certain amount of ideas;
 • -renders emotive effect;
 • -calls for a specific translating strategy and technique;
 • - technical terms;
 • -a sufficient understanding of the subject matter

Verbal translation works on the morphemic level, doesn't it?

Cf.: fearful - страшний,

fearless - безстрашний.

What is a written translation?

 • -a ST is in a written form as a TT;
 • -dictation of "at sight" translation of a written text to the typist or

translation of TL in a written form to the short-hand writer;

-special form of speech.

What is an oral translation?

 • -interpretation;
 • -an oral ST is rendered into an oral message in TL;
 • -"at sight" translation (written -> oral);
 • -vive voci;
 • -momentary;
 • -continuous;
 • -one-time act;
 • -consecutive;
 • -simultaneous;
 • -various systems for notations.

III Enlarge on the list of "false friends" units. Comment on this phenomenon.

Magazine "журнал", decade "десятиріччя", conductor "диригент", "провідник", replica "копія", data "дані", decoration "нагорода", matrass "колба", spectre "привід", prospect "перспектива", challenge "завдання", habitant "мешканець", philosophy "принцип", complexion ''колір", lunatic "божевільний", accurate "точний", aspirant "пошукач", pattern "закономірність", routine "регулярний", marginal "нерентабельний", history "розвиток".

IV Pick out the dominant word for listed ones:

complete; literal;

incomplete; unbounded;

full; interlinear;

partial; adequate;

translated; accurate;

untranslated parts; equivalent;

restricted; rigorous;

free; strict,

word-for-word;

V Enlarge on the terms:

 • -source language (SL);
 • -target language (TL);
 • -source text (ST);
 • -target text (TT);
 • -exact/ accurate translation;
 • -viva voci translation;
 • -literary translation;
 • -literal translation.

У навчанні перекладу панує кантівський девіз "від знання до вміння". Перекладацькі процеси стають очевидними та прозорими, коли теоретичні узагальнення екстраполюються на практику, матеріалізуються у транспозиції, транслітерації, транскрипції, скоропису, коментуванні. Пор.:

What translation operation works here? (addition, omission, modulation).

 • * It was Friday and soon they'd go out and get a drink (I. Braine). -Була п'ятниця, день отримання зарплати, і незабаром ці люди вийдуть на вулиці і почнуть пиячити.
 • * For dessert you got Brown Betty which nobody ate (Salinger). - Ha десерт принесли пудинг "Рижу Бетті", який ніхто не захотів їсти.
 • * There were pills all over the place and everything smelled like Vicks Nose Drops (Salinger).- I тут і там стояли краплі від нежиті.
 • * Manson slung his bag up and climbed into a battered gig behind a tall, angular black horse (Cronin),- Менсон поставив свою валізу і вліз у розхитаний віз, у який був запряжений величезний, кістлявий кінь.

Identify cases of transcription, transliteration, generalization and concretization .

The British people are still profoundly divided on the issue of pointing Europe. - "У англійців досі існують глибокі розбіжності відносно вступу Англії у Спільний ринок".

The temperature was an easy 50 . - "Було нестерпно гаряче".

Firth of Clyde - "Ферт ов Клайд (затока)".

Beatles- "Битлз".

I packed two Gladstone. - "Я спакував дві валізи".

How are phraseological units translated (by seperate words,phrases, sayings...)?

We made a good time of - ми швидко добралися;

to put one's nose in -появлятися;

wind in the head - зазнайство;

to see eye to eye with - погодитись з ким-небудь;

to stretch one's legs - прогулятися;

to stew in one's own juice - розплутувати;

to put salt on smb's tail - насолити;

under one's hand -власноручно;

to run smb to earth - знайти когось;

to hang one's head - похнюпитись.

Make a proper succession of translation processes which are listed here at random:

 • * select words;
 • * to encode the message;
 • * to receive signals;
 • * to recognize the message;
 • * to decode the message;
 • * to retrieve the message;
 • * to comprehend the message;
 • * to transmit the ST into the TT.

Trace losses and increments in the following sentence.

The student is reading a book.

Студент читає книжку.

Identify me analytical and synthetical forms in these sentences.

Enlarge on the cases of different level equivalence (L1 :: L2; Str1::Str2; M1 :: M2)

Cf.:

1) дом :: дім

сыр :: сир

S1M1 = S2M2

2)complexion::

комплекція

fraction ::

фракція

S1 = S2; M1 ? M2

3)book ::

книжка

note-book

зошит

S1 ? S2;

M1 = M2

4)I wonder -

цікаво

I say

послухай

S1M1 ? S2M2

Identify the equivalent types (denotational, situational, communicative, descriptive):

Ukraine gamed its independence in 1991.

Україна отримала незалежність в 1991 p.

Не was standing with arms crossed.

Він стояв схрестивши руки на грудях.

You are not serious.

Ви не жартуєте?

Не answered the door.

Він відчинив двері.

A rolling stone gathers no moss.

Кому на місці не сидиться, той добра не наживе.

Maybe there is some chemistry between us that doesn't mix.

Буває, що люди не сходяться характерами.

Identity complete and partial equivalents, translation loans.

The game is not worth the candles.

Гра не варта свічок.

The sword of Damocles.

Дамоклів меч.

To turn back the clocks

Повернути назад історію.

To mind one's P's and O's.

Бути обережним.

Situational equivalents are differently worded, aren't they?

Хто його питає?

До себе!

Покрашено.

Він зійшов на берег у вівторок.

Петро стиснув зуби.

Who shall I say calling?

Pull!

Wet paint.

He left the ship on Thursday.

Peter's face muscles tightened.

Identify equivalents in:

Freedom-ride - "похід за свободу"; America-firster - "ура-патріотизм"; Fragile - "Увага, скло!"; No parking - "стоянка заборонена"; instant coffee - "розчинна кава"; to swallow the bait - "пійматись на гачок"; Keep off the grass - "по траві не ходити"; that's a pretty thing to say! - "соромно, як тобі не соромно!".

Speak on the concept of translation using the following units:

 • -dynamic;
 • -transfer operation;
 • -verbalization;
 • -unobservable mental process;
 • -translation models of situation and meaning;
 • -extralinguistic factors;
 • -breakthrough to the situation;
 • -transformation of ST into TT;
 • -analysis of ST;
 • -synthesis into TT;
 • -intralinguistic models.

Meaning loss may happen due to:

 • -misunderstanding of a ST;
 • -insufficiency of translator;
 • -a linguistic gap;
 • -an intercultural lacuna;
 • -language idiosyncrasies.

Перекладацькі вміння передбачають комплексне володіння такими видами мовлення, як читання, письмо, слухання, сприйняття іншомовної інформації, засвоєння лінгвістичних та соціокультурних знань, розвиток здібностей та самоконтролю [5,6].

Доцільною є робота з імпліцитними моделями комунікації . Вартими уваги є переклади іронії, метафори, жартів, фразеологічних конструкцій, гумористичних ефектів. Релевантними є прескриптивні шляхи перекладу з метафоризацією та зміною інформаційних фокусів. Пор.:

How can one render the message of unserious nature?

 • * The way to fight a woman is with your hat. Grab it and run away (Barrymore).
 • * When a man acts he is a puppet. When he describes he is a poet (Wilde).
 • * In two words: im possible (Goldwyn).
 • * They gave me it for an unbirfhday present (Carrol).

Валідність перекладу детермінується семантичною еквівалентністю та граматичною релевантністю транслятора. Переклад - це процес та результат, інтеграція аспектуальних і текстових вирішень [7,8], які потребують засвоєння активної контрастивної граматики корелюючих мов, адекватного обсягу фонових знань та лексики [9,10].

Переклад - це осмислення джерельних витоків на гіпотекстовому, текстовому та гіпертекстовому рівнях, це аналіз фонологічного / графічного, морфологічного, лексичного, фразеологічного (мікросинтаксичного), структурно-композиційного (макросинтаксичного) контекстів [11].

Осмислення інформації, її адекватний переклад засобами цільової мови є інтегративним процесом міжкомунікативного спілкування. Особливої уваги потребує феномен парадигматичної організації лексики. Пор.:

Which units refer to legal documents, newspaper or linguistic discourses?

 • -headlines, highlights;
 • -advertisements;
 • -specific lexics;
 • -slang, allusions, neologisms;
 • -accepted norms;
 • - choice of words and structures;
 • -differences in terminology;
 • -definitions;
 • -the formal register (style).

Do you agree that discrepancy between the transmitted and received messages should not work, but forms may differ?

Cf.: He is a hearty eater > Він любить поїсти.

It was so dark I couldn't see her > У темряві я не міг її бачити.

That was a long time ago. It seemed like 50 years ago. > Це було давно - здавалось, що прийшло вже років 50.

І am a sound sleeper. > Я люблю поспати.

Which word is odd here?

 • -Chair, table, snow, wall, window;
 • -students, English, rooms, chairs, rain;
 • -English, German, Spanish, Russian, arts;
 • -rain, snow, wind, thunder, ocean;
 • -black, white, blue, red, water;
 • -ocean, sea, river, lake, sky;
 • -sky, heaven, stars, sun, forest.

Indicate the dominant word:

 • -birch, oak, aspen, tree, poplar;
 • -snowdrop, violet, chamomile, flower, rose;
 • -pine, piranha, salmon, fish, sardines;
 • -father, mother, children, grandparents, family;
 • -nations, nationality, community, town, people.

Indicate the semantic absurdity:

Political (life, party, article, report, fish).

Student (life , story, book, film, echo).

Green (tree, bush, water, envy, echo).

White (paper, face, witch, silk, winе).

(Oral, written, synchronous, secular, consecutive, white) translation.

Pick out unmatching words:

Dry, hot, wet, close, door.

Thin, thick, fat, lean, close.

Lisp, leak, whisper, grumble, mutter.

Beer, wear, tear, rare, swear.

How can they be named?

Him - hymn; their - there;

son - sun; read - red;

where - were lead - lead.

На гіпертекстовому рівні цікавою є робота на зіставлення текстів оригіналу та транслятора, осмислення результатів перекладу. Пор. наступні тексти:

ЗОЛОТЕ ЯЄЧКО

Жили собі дід та баба. Була у них курочка ряба. Знесла одного разу курочка яєчко, та не просте - золоте.

Дід бив, бив - не розбив.

Баба била, била - не розбила.

Мишенятко бігло, хвостиком махнуло - яєчко впало та й розбилось.

Дід плаче, баба плаче, а курочка кудкудаче:

- Не плач, дідусю. Не плач, бабусю. Я знесу вам ще яєчко. Не золоте, а просте. Буду нестись кожного ранку - гарно буде до сніданку.

THE GOLDEN EGG

Once upon a time lived an old man and an old woman and they had a speckled hen.

One day the hen laid an egg, and it was no ordinary egg but one of gold and treat to behold.

The old man tried to crack it and could not.

The old woman tried to crack it and could not either.

Then a little mouse ran up and brushed it with its tail, and the egg fell to the floor and broke into little pieces.

The old man cried, the old woman cried and the speckled hen said:

“Cluck-cluck-cluck! Do not cry, old man, do not cry, old woman! I'll lay you another egg, not one of gold and treat to behold, but a simple one, like all hens lay, that you can eat this every day."

And she did [12].

Для коментування авторського перекладу правомірними є питання філологічної та перекладацької орієнтації типу:

як впливає система мови на перекладацький процес;

проілюструйте феномен семантичної конгруентності, граматичної еквівалентності, етнокультурної відповідності на матеріалі запропонованих казкових текстів;

які словотворчі моделі є показовими для мов-кореляторів?

Запропонуйте власний переклад казки.

Переклад має право на існування і в період глобалізації. У мовах європейського союзу обов'язковим є наявність спільного концепту, при змінному формальному його вираженні. Комплексний підхід до постійної та змінної величин [9:20] у транслятології та контрастивістиці уможливлює адекватне тлумачення референтів у межах іманентних систем кореляторів та хисту перекладачів.

Summary

The translators' training envisages the process of overcoming difficulties in would-be-profession. Valid here are preparatory assignments and exercises in terms of academic theoretical and practical courses.

Список літератури

 • 1. Чередниченко О.І. Переклад у добу глобалізації // Актуальні проблеми перекладознавства та методика навчання перекладу / Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції 22 квітня 2005 р. - Харків, 2005. - С.7-9.
 • 2. Черноватий Л.М. Комплексні вимоги до матеріалів для навчання майбутніх перекладачів // Актуальні проблеми перекладознавства та методика навчання перекладу / Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції 22 квітня 2005 р. - Харків, 2005. - С.21-23.
 • 3. Радчук В.Д. Школяр, студент, фахівець, віртуоз // Актуальні проблеми перекладознавства та методика навчання перекладу / Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції 22 квітня 2005 р. - Харків, 2005. - С.9-12.
 • 4. Швачко С.О. Перекладацькі аспекти у вузі та школі // Методичні рекомендації. - Суми: СумДУ, 1999. - 28 с.
 • 5. Ніколаєва С.Ю., Соловець М.І., Головач Ю.В. та ін. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п'ятирічний курс навчання). - К.: Київ. нац. лінгв. ун-т, 2001.
 • 6. Шевченко І.С. Переклад у мовній підготовці професійного спрямування: Виклики Євроінтеграції // Актуальні проблеми перекладознавства та методика навчання перекладу / Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції 22 квітня 2005 р. - Харків, 2005. - С.14-16.
 • 7. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. - Вінниця: Фоліант, 2004. - 112 с.
 • 8. Швачко С.О. Переклад як навчальна дисципліна. // Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія: філологічні науки. - Суми:СумДУ, 2001. - №5(26). - С.190-195.
 • 9. Михайличенко В.В. Компліментарність контрастивістики і перекладознавства // Актуальні проблеми перекладознавства та методика навчання перекладу / Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції 22 квітня 2005 р. -Харків, 2005.-С.19-21.
 • 10. Карабан В.І. Хто винний у перекладацьких помилках студентів або як запобігти інтерференції рідної мови у перекладі іноземною мовою? // Актуальні проблеми перекладознавства та методика навчання перекладу / Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції 22 квітня 2005 р. - Харків, 2005. - С.16-18.
 • 11. Новикова М.А. Зонгонимы: переводческий аспект // Актуальні проблеми перекладознавства та методика навчання перекладу / Матеріали третьої Всеукраїнської наукової конференції 22 квітня 2005 р. - Харків, 2005. - С.18- 19.
 • 12. Українські народні казки. Ukrainian Folk Tales / Українською та англійською мовою. - Харків - 1922.