Висновки

Метою курсової роботи було з'ясувати, що являють собою поняття «бренд» та «брендинг» та яку роль вони відіграють в маркетинговій діяльності,оцінити ефективність брендингу, розглянути досвід брендингу в різних країнах світу та сучасні концепції брендингу, визначити ефективні шляхи удосконалення брендингу в Україні.

Брендинг ? це високоефективна технологія завоювання і утримання споживача. За допомогою брендингу можна досягти багато чого.

Для досягнення поставленої мети в процесі роботи було вирішено сутність брендингу та технологію розробки брендів,оцінено ефективність брендингу, розглянути досвід брендингу в різних країнах світу та сучасні концепції брендингу, визначено ефективні шляхи удосконалення брендингу в Україні.

Також був проведений аналіз діяльності підприємства ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» охарактеризовано асортимент, здійснено аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства, проведено аналіз товарної і цінової політик підприємства, SWOT- аналіз та Характеристика підприємства за методикою БКГ.

Підприємство ПАТ «ЗКБ» має в наявності всі види обладнання коефіцієнт зношення якого коливається в межах 20,7-21,1%..

Підприємство отримує незначні прибутки та всі вони ідуть на погашення минулих заборгованостей перед комунальними службами. Рентабельність підприємства має тенденцію до зменшення.

В даний час підприємство згортає виробництво в зв'язку зі зменшенням попиту на його основну продукцію. Цим пояснюються численні звільнення та довгострокові відпустки, в наслідок чого помітно зменшилась чисельність працівників. В зв'язку з зменшенням виробництва зменшується завантаження обладнання та фактичний час його роботи.

На підприємстві дуже багато коштів іде на ремонт, модернізацію та реконструкцію ОФ. Доцільно було би здійснювати поступове технічне переозброєння, що призвело б до зменшення цих витрат. Кошти на це переозброєння можна знайти за рахунок здачі в оренду великої кількості пустуючих приміщень та обладнання, що перебуває на консервації.

Загалом підприємство повністю забезпечене матеріало-технічними, трудовими та природніми ресурсами, що дозволило йому в кожен з розглянутих в даній курсовій роботі років виконати виробничі плани.

Аналізуючи темпи росту можна сказати, що в 2013 р. було виготовлено та реалізовано продукції в 1,5 рази більше ніж в 2012 р., а в 2014 р. показник зменшився до 1,2 порівняно з 2013 р. і становив 102,6 порівняно з 2013 роком.

Отже, в 2013 р. собівартість збільшилась порівняно з 2016 р. на 0,6% в2014 р. порівняно з 2013 р. зменшилась і становила 1,7, а %. Найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції -- 85,3 % у 2012 році, 83,2% у 2013 і 41,8 % у 2014 році.

Рентабельність підприємства в 2013 р. порівняно з 2012 р. зросла на 5%, а в 2014 р. порівняно з 2013 р. зменшилась на 4%

На зростання рентабельності впливає зростання балансового прибутку і зменшення вартості ОФ. Показники рентабельності в даному випадку дещо завищені так як балансовий прибуток зростає в основному за рахунок інфляції, тому реальний прибуток і рентабельність значно менші.

Зробивши розрахунки по основних техніко-економічних показниках діяльності підприємства можна зробити висновки про те, що прогнози на 2015-2016рр. являються несприятливими для підприємства. За ними обсягу реалізованої продукції спадає на 13,5%.

Єфективність використання обладнання в часі і по потужності на даному підприємстві збільшується з 56,5% в 2012р. до 53,8% у 2013 р. і до 45,4% у 2014 р.

Можна сказати, що на даному підприємстві оновлення основних фондів є низьким, про що свідчить низький коефіцієнт оновлення, що в свою чергу призводить до скорочення. виробництва, збільшення витрат на виробництво продукції, тобто не може йти ніяка мова про економію сировини, енергії і т. п.

Перспективні резерви потребують значних капітальних вкладень. Так, заміна застарілої техніки новою, перебудова виробництва потребує вагомих затрат, але має ряд переваг. Експлуатувати застарілі, навіть модернізовані ОФ не завжди вигідно, бо тягне за собою підвищення витрат на ремонт, паливо, енергію, екологію, знижує продуктивність праці,

Тому в деяких випадках доцільно вводити нову техніку і технології. Нажаль коефіцієнт оновлення на даному підприємстві є досить малим бо, хоча підприємство є прибутковим в даному періоді, частина прибутку іде на покриття попередньої заборгованості по електроенергії. А отже використання перспективних резервів практично не можливе.

Підводячи підсумки можна стверджувати, що одним із найважливіших чинників підвищення ефективності системи управління збутовою діяльністю підприємств, зокрема ПАТ «ЗКБ», є використання принципів маркетингу та інтеграція цієї економічної категорії у систему управління підприємством. Проведені дослідження вказують на необхідність впровадження маркетингових комунікацій в збутову діяльність підприємства, адже саме вони є одним із найважливіших критеріїв успіху фірми у конкурентній боротьбі.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >