Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства

Показники ліквідності підприємства-бази практики проаналізуємо в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1. Аналіз показників ліквідності ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» станом на 01.01.12, 01.01.13, 01.01.14

Назва показників

Один. вимір.

01.01.12

01.01.13

01.01.14

1

Поточні зобов'язання (розд.4 ПБ)

тис. грн.

15 350

12 146

9 954

2

Грошові кошти та їх еквіваленти (р.230 АБ + р. 240 АБ)

тис. грн.

325

168

172

3

Поточні фінансові інвестиції (р.220 АБ)

тис. грн.

-

-

-

4

Оборотні активи (розд.2 р.260 АБ)

тис. грн.

13 980

6 545

3 407

5

Дебіторська заборгованість (р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210АБ)

тис. грн.

10 982

3 773

950

6

Витрати майбутніх періодів (р.270 АБ)

тис. грн.

-

-

-

7

Довгострокові зобов'язання (р.480 ПБ)

тис. грн.

-

-

-

8

Доходи майбутніх періодів (р.630 ПБ)

тис. грн.

-

-

-

9

Вартість виробничих запасів (р.100 АБ)

тис. грн.

1 664

2 324

1 064

10

Незавершене виробництво (р.120 АБ)

тис. грн.

-

-

-

11

Фактичний коефіцієнт абсолютної ліквідності((р.2+р.3)/р.1)

0,02

0,01

0,01

12

Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності

0,2?k?0,35

0,2?k?0,35

0,2?k?0,35

13

Фактичне значення коефіцієнта загальної ліквідності (р.4/р.1)

0,9

0,5

0,3

14

Нормативне значення коефіцієнта загальної ліквідності

2-2,5

2-2,5

2-2,5

15

Фактичне значення коефіцієнта проміжної ліквідності ((р.2+р.3+р.5)/р.1)

0,7

0,3

0,1

16

Нормативне значення коефіцієнта проміжної ліквідності

0,7-0,8

0,7-0,8

0,7-0,8

Показники фінансової стійкості підприємства проаналізуємо в таблиці 2.3.

Таблиця 2.2.2. Аналіз показників фінансової стійкості ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» станом на 01.01.12, 01.01.13, 01.01.14

Назва показника

Од. вимір.

01.01.12

01.01.13

01.01.14

1

Власний капітал підприємства (1 розд. ПБ)

тис. грн.

11 420

11 182

10325

2

Кошти, що прирівняні до власних (2 розд. ПБ)

тис. грн.

21

39

13

3

Валюта балансу (р.640 балансу)

тис. грн.

30 715

23 328

20 279

4

Довгострокові зобов'язання (3 розд. ПБ)

тис. грн.

3 924

-

-

5

Оборотні активи (табл.2.1 р.4)

тис. грн.

13 980

6 545

3 407

6

Робочий (оборотний) капітал (оборотні активи - поточні зобов'язання = табл. 2.1 р.4-табл. 2.1 р.1)

(1 370)

(5 601)

(6 547)

7

Нормативне значення коефіцієнта фінансової незалежності

? 0,5

? 0,5

? 0,5

8

Фактичне значення коефіцієнта фінансової незалежності ((р.1+р.2)/р.3)

0,4

0,5

0,5

9

Фактичне значення коефіцієнта залежності від довгострокових зобов'язань (р.4/(р.1+р.2))

0,3

0

0

10

Коефіцієнт маневрування власних коштів підприємства (р.6/(р.1+р.2)

(0,1)

(0,5)

(0,6)

11

Коефіцієнт співвідношення робочого капіталу і вартості всіх оборотних коштів підприємства(р.6/р.5)

(0,1)

(0,8)

(1,9)

На 31 грудня 2014 року показники фінансового стану ПАТ “ЗКБ”, що складені на підставі аналізу даних Балансу станом на 31 грудня 2012 року та Звіту про фінансові результати за 2013 рік, наступні: коефіцієнт абсолютної ліквідності (відношення грошових коштів до поточних зобов`язань - показує яка частина зобов`язань може бути погашена негайно) -- 0,02; коефіцієнт термінової ліквідності (відношення грошових коштів та дебіторської заборгованості до поточних зобов`язань - показує яка частина зобов`язань може бути погашена за умови своєчасних розрахунків дебіторів) -- 0,73; коефіцієнт загальної ліквідності (відношення оборотних активів до поточних зобов`язань - показує достатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов`язань) -- 0,91; коефіцієнт фінансової стійкості (показує відношення власного капіталу до позикового капіталу) -- 0,74. На 31 грудня 2014 року спостерігається збільшення показників загальної ліквідності -- 90,66%, та фінансової стійкості -- 74,39 %, в порівнянні з показниками на кінець 2013 року -- 51,71 % та 6,28 % відповідно, але їх рівень ще не досягнув нормативних значень. Загалом структура фінансової звітності на 31 грудня 2014 року вказує на незадовільний фінансовий стан ПАТ “ЗКБ”.

Показники фінансово-майнового стану підприємства проаналізуємо в таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3. Аналіз показників фінансово-майнового стану ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» станом на 01.01.12, 01.01.13, 01.01.14

Назва показника

Од. вимір.

01.01.12

01.01.13

01.01.14

1

Залишкова вартість основних засобів, р.030 АБ

тис. грн.

16 467

16 008

15911

2

Первісна вартість основних засобів, р. 031 АБ

тис. грн.

27 598

27 604

27 604

3

Залишкова вартість нематеріальних активів (р.010 АБ)

тис. грн.

0

0

0

4

Первісна вартість нематеріальних активів (р.011 АБ)

тис. грн.

0

0

0

5

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (р.160 АБ)

тис. грн.

10 962

3 745

738

6

Первісна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги (р.161 АБ)

тис. грн.

11 365

3 941

1 122

7

Валюта балансу (р.640 ПБ)

тис. грн.

30 715

23 328

20 279

8

Нормативне значення коефіцієнта реальної вартості основних засобів у майні підприємства

?0,5

?0,5

?0,5

9

Фактичне значення коефіцієнта реальної вартості основних засобів у майні підприємства (р.1/р.7)

0,5

0,7

0,8

10

Фактичне значення коефіцієнта придатності основних засобів і нематеріальних активів ((р.1+р.3)/(р.2+р.4))

0,6

0,6

0,6

11

Фактичне значення коефіцієнта зношеності основних засобів та нематеріальних активів (1 - р.10)

0,4

0,4

0,4

12

Коефіцієнт якості дебіторської заборгованості (р.5/р.6)

1

0,9

0,6

Як видно з даних табл. 2.2.3. динаміка вартості майна протягом 2012-2014 років позитивна: від 27 598 тис.грн. збільшилась до 27 604 тис.грн..

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів знизився досить значно на 0,4.

Аналіз та оцінка фінансової стійкості організації ПАТ «ЗКБ» показав, що в даній організації абсолютна стійкість фінансового стану, оскільки підприємство не використовує зовнішні джерела фінансування у своїй господарській діяльності. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами у 2012 році склав 1, в 2013 році склав 0,9, в 2014 році склав 0,6. Це означає, що 88% активу фінансується за рахунок власних коштів. Даний коефіцієнт нижче норми К о ? 1.

Показники рентабельності (ефективності) діяльності підприємства охарактеризуємо в таблиці 2.2.4

Таблиця 2.2.4. Аналіз показників рентабельності діяльності ПАТ «ЗКБ» у 2012-2014 роках

Назва показника

Од. вимір.

2012р.

2013 р.

2014р.

1

Вартість активів станом на початок року (загальний підсумок «Балансу»)

тис. грн.

14 104

30 715

23 328

2

Вартість активів станом на кінець року (загальний підсумок «Балансу»)

тис. грн.

30 715

23 328

20 279

3

Чистий прибуток підприємства (звіт про фін. результати, р.220)

тис. грн.

16

0

0

4

Чистий дохід від реалізації продукції (звіт про фін. результати, р.035)

тис. грн.

50 235

29 491

2 225

5

Прибуток від реалізації продукції (звіт про фін. результати, р.035 - р.040- р.070 - р.080)

тис. грн.

(1 364)

2 377

81

6

Рентабельність продукції (р.5 / р.4)

(0,03)

0,08

0,04

7

Середньорічна вартість активів, (р.1+р.2)/2

29 461,5

27 021,5

21 803,5

8

Рентабельність активів (р.3/р.7)

5,4

0

0

Рентабельність в 2013 р. порівняно з 2012 р. зросла на 5%, а в 2014 р. порівняно з 2013 р. зменшилась на 4%

На зростання рентабельності впливає зростання балансового прибутку і зменшення вартості ОФ. Показники рентабельності в даному випадку дещо завищені так як балансовий прибуток зростає в основному за рахунок інфляції, тому реальний прибуток і рентабельність значно менші

Структуру і динаміку операційних витрат проаналізуємо в таблиці 2.2.5.

Таблиця 2.2.5. Аналіз динаміки і структури операційних витрат ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» у 2012-2014 роках

Назва показників

Од. вимір.

Джерело інформації

2012р.

2013р.

2014р.

1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис. грн.

форма 2, рядок 040

44 558

27 114

2 144

2

Адміністративні витрати

Тис. грн.

форма 2, рядок 070

1 282

1 254

821

3

Витрати на збут

Тис. грн.

форма 2, рядок 080

5 759

3764

88

4

Інші операційні витрати

Тис. грн.

форма 2, рядок 090

657

448

2 078

5

Разом операційні витрати (р.5= р.1+р.2+р.3+р.4)

Тис. грн.

52 256

32 580

5 131

6

Ланцюговий темп росту собівартості реалізованої продукції (товарів, продукції, послуг) і./Хі-1*100%)

%

99,8

60,8

7,9

7

Ланцюговий темп росту адміністративних витрат

%

98,9

97,8

65,5

8

Ланцюговий темп росту витрат на збут

%

150,1

65,3

2,3

9

Ланцюговий темп росту інших операційних витрат

%

110,4

68,2

463,8

10

Ланцюговий темп росту операційних витрат

%

103,7

62,3

15,7

11

Питома вага собівартості реалізованої продукції (товарів, продукції, послуг)

%

П.1/П.5*100

85,3

83,2

41,8

12

Питома вага адміністративних витрат

%

2,4

3,8

16

13

Питома вага витрат на збут

%

11

11,6

1,7

14

Питома вага інших операційних витрат

%

1,3

1,4

40,5

15

Питома вага операційних витрат

%

100,0

100,0

100,0

Як бачимо з табл.2.2.5, з-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції -- 85,3 % у 2012 році, 83,2% у 2013 і 41,8 % у 2014 році. Значну частку становлять витрати на збут. Так, 2012 році вони дорівнювали 11%, у 2013-11,6%,а у 2014 році 1,7%.

Важливим чинником покращання фінансового стану підприємства є прискорення оборотності оборотних активів. Оборотність оборотних активів підприємства проаналізуємо в таблиці 2.2.6.

Таблиця 2.2.6. Аналіз оборотності оборотних активів ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів» у 2012-2014 роках

Показники

Джерело інформації

Позначення, формула для розрахунку

Роки

2012

2013

2014

1.

Обсяг реалізованої продукції (обсяг виконаних робіт, обсяг наданих послуг, товарооборот), тис. грн.

Форма 2, рядок 035

О

50 235

29 491

2 225

2.

Оборотні активи, тис. грн.:

2.1 на початок року

Форма 1, рядок 260, графа 3

ОА поч

6 866

13 980

6 545

2.2 на кінець року

Форма 1, рядок 260, графа 4

ОА кін

13 917

6 545

3 407

2.3 середні

-

ОА = (ОАпоч + ОАкін ) / 2

10 391,5

20 525

9 952

3

Операційні витрати, тис. грн.

Форма 2, рядок 040 + рядок 070 + рядок 080 + рядок 090

ОВ

52 256

32 580

5 131

4

Запаси, тис. грн.:

- на початок року

Форма 1, сума рядків 100-140, графа 3

З поч

880

1 664

2 324

3.

- на кінець року

Форма 1, сума рядків 100-140, графа 4

З кін

1664

2 324

-107

3.

- середні

-

З = (З поч. + З кін ) / 2

1 272

1 994

1 108,5

5

Дебіторська заборгованість і одержані векселі, тис. грн.:

- на початок року

Форма 1, рядок 150 + рядок 160 + сума рядків 170-210, графа 3

ДЗ поч

5 390

10 962

3 745

3.

- на кінець року

Форма 1, рядок 150 + рядок 160 + сума рядків 170-210, графа 4

ДЗ кін

10 962

3 745

738

3.

- середні

-

ДЗ = (ДЗ поч. + ДЗ кін) / 2

8 176

7 353,5

2 241,5

6

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

-

К об = О / ОА

4,8

1,4

0,2

7

Тривалість одного обороту оборотних активів, днів

-

Т=360 / Коб

75

257

1 800

8

Коефіцієнт оборотності запасів

-

Коб з =О / З

39,5

14,8

2

9

Тривалість одного обороту запасів, днів

-

Тз=360 / Коб з

9

24

180

10

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

-

Коб деб = О/ ДЗ

6,1

3,6

1

11

Тривалість одного обороту дебіторської заборгованості, днів

-

Тдеб= 360 / Коб деб

59

100

360

Коефіцієнт оборотності оборотних активів у 2012 р. становив 4,8, який показує, що у 2012 р. на 1 грн. оборотного капіталу припадає 4,8 грн. чистої виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Зменшення коефіцієнта оборотності у 2013р. порівняно з 2012р. на 3,4 до 1,4 та у 2014р. порівняно з 2013р. на 1,2 до 0,2 свідчить про менш ефективне використання оборотного капіталу. Зміна даного коефіцієнта була спричинена впливом 2-х факторів, а саме: за рахунок зменшення середньорічної вартості оборотних активів та зменшення чистої виручки від реалізації товарів, робіт, послуг.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >