ЛЕКЦІЯ 4. ЕТИКА ХIХ - ПОЧАТОК ХХ ст.

Кінець ХІХ -- початок ХХ століть - період переходу від етики класичної до посткласичної. Якщо перша може бути охарактеризована як переважно споглядальна, раціоналістична, орієнтована на системостворення і виявлення родової сутності людини, що складає основу моральних цінностей, то друга відрізняється ірраціоналістичною установкою, есеїстичною манерою вираження, пошуком людської індивідуальності, тяжінням до "живого", несхематизованого життя.

Етика ХІХ століття

Німецький мислитель Артур Шопенгауер (1788-1860) відкинув багато установок класичної філософської традиції, особливе уявлення про те, що моральність формується на основі розумності. Цікавлячись, насамперед, людською суб'єктивністю, він досліджував невичерпність психіки, пріоритетність вольового її компонента, значимість інтуїтивних, імпульсивних елементів духовного досвіду.

Основна філософська ідея Шопенгауера (виражена й у назві його головного добутку -- "Світ як воля і уявлення") стосується розрізнення двох світів: просторово-тимчасової галузі явищ, уявлень і особливої сфери волі, не співвіднесеної з простором і часом, незмінної, тотожної самій собі, вільної у своїх проявах. Як і в Платона, "сьогоденням" виявляється один з них -- таємничий, незбагненний світ волі, трактований як "сліпе прагнення до життя", нічим не обумовлене, ірраціональне "бажання", що пронизує собою все, у тому числі й людину.

Воля породжує такі спонукання поведінки як егоїзм, злість і співчуття (жалість). Останнє, а зовсім не прагнення до щастя, або виконання обов'язку, складає основу моралі. Жалість містить у собі якийсь містичний компонент (жаль -- "процес дивний і, більш того, таємничий. Це воістину містерія етики, її першофеномен і прикордонний стовп."), але, разом з тим, виникнення його природне, тому що всі люди приречені на страждання (результат вічної незадоволеності волі), що дають можливість відчути біль іншого. Перемогти егоїстичні орієнтації, спонукувані волею, і перебороти страждання можна тільки шляхом відмовлення від волі до життя, вибору позиції недіяння, що веде до можливості нірвани. У цих "східних мотивах" Шопенгауера явно виявляється песимістичний контекст його етичних міркувань: життя, по суті, виявляється чеканням смерті.

Шопенгауер пропонував етиці інші, у порівнянні з класичною європейською традицією, орієнтири, виступаючи проти всевлади розуму й авторитету загальнозначущого, підпорядковуючого й індивіда, що знеособлює. Пафос ствердження індивідуальності був підхоплений співвітчизником Шопенгауера, послідовним і радикальним "нищителем підвалин".

Фрідріх Ніцше (1844-1900), добутки якого мають майже містичну привабливість для читачів із самими різними поглядами, завжди, імовірно, буде залишатися фігурою дивною, однозначно не розгадуваною. Існує особлива проблема адекватності сприйняття його ідей, що так чи інакше зачіпається у великий по обсязі і досить різноманітної по змісту, стилеві і ступеневі витонченості дослідницькій літературі. Не маючи можливості охарактеризувати її навіть у самому загальному виді, потрібно усе-таки відзначити, що особливий, незвичний кут зору, під яким Ніцше розглядає звичні речі, виявляється в унікальній стилістиці його творів. Примхливість і навіть "неосудність" стилю, що прирікає читача на особливий ритм мислення, що як би спотикається на постійних протиріччях і парадоксах, мимоволі викликає підозру в розіграші. Неможливо закріпити за Ніцше кожну з демонстрованих ним масок, уловити з достатньою визначеністю риси його власного "особи", узагалі затвердитися на якому-небудь стійкому ґрунті, не ризикуючи "нарватися" на чергову "провокацію", -- усе це розхитує звичне, комфортне "поле думки" і спонукає до самостійного шукання змісту поза загальнозначущою системою координат, на свій страх і ризик.

Пропонована Ніцше "переоцінка цінностей" спрямована, насамперед, на вивільнення творчої енергії особистості, що змітає на шляху експансії свого "я" всі устояні стереотипи, настанови розуму, заборони і загальнозначущі імперативи. Для того, щоб стати повноцінною ("тотальною") людиною, що максимально реалізувала свою волю до життя, необхідно, зокрема, стати "по ту сторону добра і зла", "перетворити мораль у проблему". Імморалізм Ніцше не може, звичайно, знищити моральна свідомість як така: "ми повинні звільнитися від моралі... щоб зуміти морально жити", тобто ліквідувати традиційні, християнські орієнтовані, що нав'язуються ззовні, моральні цінності для "звільнення життя". Але навіть така нова мораль, мораль "надлюдини", що відкинула "умертвляючий життя" розум і що обрала силу (міць) вищою чеснотою, не виступає в Ніцше як пріоритет. Проголошуючи примат естетичних цінностей над моральними (оскільки мистецтво більш відповідає включенню людини в живий, нерозчленований потік життя), Ніцше позначає свою позицію як "естетичний імморалізм".

Намічені Шопенгауером і Ніцше орієнтації (сумнів у "етичних здібностях" розуму, першорядна значимість індивідуального, суб'єктивного в противагу загальнозначущому, стереотипізованому) випереджають етичні шукання ХХ століття і багато в чому визначають їхній новий, нетрадиційний вигляд. У руслі ідей "філософії життя" оформляється найбільш, мабуть, впливовий духовний рух сторіччя -- екзистенціалізм.

XIX століття -- вік позитивізму, що поставив науку, а не духовність, на перше місце. Одними з тих, хто визнав достоїнства науки, були Карл Маркс і Фрідріх Енгельс.

Карл Маркс (1818-1883) народився в м. Трир (Німеччина) у родині адвоката. Після закінченні гімназії в 1835 році учився на юридичному факультеті Боннського, потім Берлінського університету, що закінчив у 1841 році. У студентські роки став шанувальником Гегеля, а в 1841-- 1943 р. познайомився з ідеями Фейєрбаха, що вплинули на світоглядні позиції молодого вченого. Згодом він переглядає інше відношення до Гегеля і Фейєрбаха, що знаходить вираження в ряді робіт.

У 1842 році Маркс став працювати в «Рейнській газеті», у якій він пише ряд статей демократичної спрямованості. У 1843 році їде в Париж, де бере участь у виданні «Німецько-французького щорічника». У роки життя в Парижі Маркс переходить на позиції комунізму. У серпні 1844 р. почалася багаторічна (майже 40 років) дружба з Ф.Енгельсом, що пройшли подібну духовну еволюцію, і з яким у Карла Маркса виявилася повна єдність поглядів. Заняття бізнесом не заважали Ф.Енгельсу критикувати буржуазний лад. Друзі написали спільно багато робіт. Першою справою вони звели рахунки з Гегелем і Фейєрбахом, написавши роботу «Німецька ідеологія». Однак філософія, з якою нібито порвали обидва мислителі, буде як і раніше впливати на їхню творчість. І це не дивно, тому що без філософії наука сліпа. Але протиріччя між філософією і позитивістськи орієнтованою наукою буде нависати над усією їхньою творчістю. Так створювалося вчення, що, за визнанням Ф.Енгельса, справедливо одержало ім'я Карла Маркса. Надалі визначилися основні напрямки їхньої творчості: К.Маркс захопився економічною теорією, а Ф.Енгельс -- природознавством і історією. Відхід від філософії пояснювався тим, що жодна філософська система не давала гасла революційної боротьби в силу абстрактності філософських побудов. Обидва мислителі звернулися до науки, що, на їхню думку, була здатна дати обґрунтування революційної боротьби пролетаріату -- справі всього життя революціонерів.

У 1848 році К.Маркс і Ф.Енгельс пишуть відомий «Маніфест комуністичної партії», у якому пророкували катастрофу буржуазного суспільства і перемогу соціалістичної революції. Однак унаслідок буржуазної революції К.Маркс висилається з Бельгії, а потім змушений залишити Париж і переїхати в Лондон. У 50-і роки Маркс і Енгельс осмислюють поразку революції 1848-1849 р. і пишуть ряд робіт, присвячених революційної теорії і практиці. Їхня надія на революційний вибух у 1852 році не виправдалася. Для К.Маркса настає лихоліття матеріальних негод. Він і його родина виживають лише завдяки систематичній допомозі Ф.Енгельса. У 50-і роки К.Маркс починає свою головну працю -- «Капітал», що не встигне закінчити до кінця життя. У 1864 році К.Маркс бере участь у створенні I Інтернаціоналу (Міжнародного товариства робітників) і стає членом його Генеральної ради. Він вітає першу пролетарську революцію -- Паризьку комуну (1871 р.). Комунари, однак, не дуже довіряли К.Марксу і не слухали його порад. У 70-і роки К.Маркс бореться проти опортунізму в робочому русі. Цей рух розвивався не цілком за Марксом, його соратники і послідовники всі частіше стали висловлювати сумніви щодо обраної стратегії, особливо стосовно необхідності революції. Опортунізм поставив хрест на пролетарських революціях у Західній Європі.

Украй напружена праця, постійні матеріальні утруднення підірвали здоров'я К.Маркса і 14 березня 1883 р. він умер. На його похорон Ф.Енгельс сказав: «Людство стало нижче на одну голову, і притім на саму значну з усіх, котрими воно в наш час обладило... І ім'я його, і справа переживуть століття!» До цих слів можна було б додати, що справа К.Маркса ввійшла в історію як приклад трагічних оман, що коштувала волі, а часом і життя, багатьом мільйонам людей. Якби Паризька комуна не була подавлена, Маркс особисто б переконався в обґрунтованості суджень своїх опонентів.

Основні роботи: «Німецька ідеологія», Маніфест комуністичної партії», «Капітал», «Анти-Дюринг».

К.Маркс і Ф.Енгельс на початку своєї наукової кар'єри заявили про заперечення буржуазної моральності і розриві з всіма ідеями, успадкованими від минулого. Однієї з таких ідей була ідея необхідності дрібної приватної власності на засоби виробництва і предмети споживання. Засновники нового навчання не заперечують трудового походження приватної власності, вони лише вважають, що дрібна власність безповоротно буде поглинена великою власністю. Історія не підтвердила це припущення. Для кожної форми власності найшлося місце в економічному житті суспільства. Неприйняття приватної власності К.Марксом і Ф.Енгельсом пояснювалося їхнім прагненням виробити революційну ідеологію пролетаріату. На їхню думку, проти буржуазії могли боротися тільки люди, позбавлені власності.

Під ідеологію пролетаріату було підведено небачене раніше обґрунтування, що має пряме відношення до проблем етики. Це концепція матеріалістичного розуміння історії. Відповідно до цієї концепції, матеріальне виробництво і виникаючі в процесі його функціонування виробничі відносини є основою суспільства. Основа визначає політичний лад і систему права даного суспільства, а також його філософію, релігію, моральність, мистецтво й інші сторони життя. Класики не пояснювали, чим визначається сама основа життя суспільства, чому виробничі відносини важливіше знань, мистецтва і моральності.

Але навіть якби матеріальне виробництво визначало духовне життя суспільства, доречне питання: ми живемо, щоб їсти, або їмо, щоб жити?

Ідея залежності соціальних інститутів від матеріального виробництва в зв'язку з гегелівською ідеєю універсального розвитку привела К.Маркса і Ф.Енгельса до думки про формаційне членування історії людства. Вони виділили п'ять суспільно-економічних формацій: первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і майбутню комуністичну. Кожної з формацій властивий свій базис (пануючі економічні відносини) і надбудова (духовна сторона життя суспільства). Базис однозначно визначає надбудову. Оскільки моральність -- частина надбудови, вона, на думку основоположників, докорінно змінюється в кожній суспільно-економічній формації. Ця схема світової історії явно суперечила фактам. Навіть у Європі не всі народи пройшли стадію рабовласництва і від родового ладу перейшли до феодалізму. У «Анти-Дюринзі» він прямо вказує, що «усяка теорія моралі» -- продукт даного економічного становища суспільства. А для однакових сходинок економічного розвитку «теорії моралі повинні більш-менш збігатися». Наприклад, заповідь «не укради» має сенс лише для тих суспільств, у яких існують мотиви до крадіжки. На жаль, Ф.Енгельс не розглядає інші заповіді, наприклад, «Не обдури» «Не убий», «Поважай батьків своїх» і тим самим позбавляє читача можливості простежити їхній зв'язок з економічним базисом.

Класики марксизму затверджували, що в рамках того самого суспільства кожен клас і навіть кожна професійна група мають свою моральність. Але чи існує якась єдина основа моральності? Ф.Енгельс дає негативну відповідь: «Ми ... відкидаємо всяку спробу нав'язати нам яку б то не було моральну догматику в якості вічного, остаточного, відтепер незмінного морального закону ... мораль завжди була класовою мораллю...» К.Маркс і Ф.Енгельс явно недооцінюють трансформаційні елементи культури, що переходять з одного суспільства в інше поза залежністю від економічного базису. Такі релігії з їхніми догматами, моральність з «простими» її формами, мистецтво, література, наука, фольклор і ін.

На думку Ф.Енгельса, справжня людська мораль стане можливою лише на такій сходинці суспільства, коли протилежність класів буде не тільки переборена, але і забута в життєвій практиці». Перехід від буржуазного суспільства до комуністичного мислиться тільки революційним шляхом. Соціалістична революція повинна перемогти одночасно у всіх розвинених країнах Європи. Європейському пролетаріатові соціалістична революція необхідна не тільки з політичних розумінь, але і як засіб морального очищення: «... новий клас може скинути із себе всю стару мерзенність і стати здатним створити нову систему суспільства». Пам'ятаючи слова К.Маркса про те, що насильство є сповитухою історії, неважко припустити насильство як засіб морального удосконалювання особистості.

Історія показала нащадкам те, що не могли бачити їхні предки, що жили більш ста років тому. Крах соціалізму був визначений пороками, закладеними як міни уповільненої дії в самій теорії Маркса і Енгельса: 1) зневагою поняття «природа людини», що, на їхню думку, нібито постійно розвивається; 2) явною переоцінкою ролі матеріального виробництва і відповідно недооцінкою ролі духовного виробництва в житті суспільства; 3) недооцінкою наступності загальнолюдських елементів культури; 4) запереченням приватної власності як матеріальної основи свободи особи; 5) нерозрізненням релігії, що сам Маркс називав «душею бездушного суспільства, опіумом народу», і ідеології класу духівництва.

Російський шанувальник навчання К.Маркса і Ф.Енгельса В.І.Ульянов-Ленін був правий, коли з гордістю констатував «достоїнство» теорії вчителів: «Не можна не визнати...., що в самому марксизмі немає ні грана етики...». Ніхто не міг опорочити ідеал суспільства соціальної справедливості більше, ніж це зробили добродії комуністи.

Марксизм став популярний у робочому русі другої половини XIX століття. Однак, не популярність залучили до нього увага учених країн Західної Європи, а ідея диктатури пролетаріату. Диктатура, від якого би класу вони не виходила, є антиподом демократії. Революційний досвід показав, що марксизм може існувати без етики.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >