«Моральний закон у мені». І.Кант (18 ст.)

Іммануїл Кант (1724-1804) народився в Кенігсберзі (м.Калінінград у Росії) у родині лимаря. З одинадцяти дітей у живих залишилося п'ятеро. Кант мав слабке здоров'я, але багато працював над його зміцненням. З дитинства привчений до праці. Після закінчення гімназії в 1740 році надходить у Кенігсберзький університет, з яким було пов'язане все його життя. В університеті провчився біля семи років. Випробуючи матеріальні труднощі, підробляв домашнім учителем. У 1755 році захищає дві дисертації і стає приват-доцентом Кенігсберзького університету. Приват-доценти не одержували платні, однак стягували зі своїх слухачів визначену суму. Видимо, цих засобів було недостатнє, оскільки з 1766 по 1772 рік Кантові приходилося підроблять бібліотекарем замка. За межі рідного міста виїжджав дуже рідко. Протягом тридцяти шести років працює в університеті доцентом, потім професором. Відзначався справді німецькою педантичністю і точністю. Коли Кант йшов в університет, жителі Кенігсберга звіряли по ньому годинник. Родину не створив через незавидну зовнішність і малого (154 см) росту, а також через фінансові труднощі. Говорив, що коли йому була потрібна жінка, у нього не було грошей на її утримання, а коли з'явилися гроші, жінка вже не була потрібна. Похований у рідному місті, у якому дотепер зберігається його могила.

Найважливішими роботами етики «критичного» періоду є «Метафізика вдач», «Критика практичного розуму» і ін. Кант -- зачинатель принципово іншого в порівнянні з попередниками і сучасниками підходу до розуміння науки про моральність і мораль. Філософи дотепер сперечаються про його ідеї. Індекс цитованості добутків Канта -- один з найвищих в історії філософії.

Кант -- принциповий супротивник побудови етики на засадах евдемонізму і гедонізму. Насолода і щастя, звичайно, можуть мати місце в людському житті, але вони скоріше вираження слабкості, ніж сила людини. Кант не вважає вищою метою людини досягнення нею особистого благополуччя і щастя. Якби люди керувалися тільки особистим благом, суспільство загинуло б від роз'єднаності цілей і зіткнення інтересів, тому що воно було б позбавлене загальної, єдиної мети, що поєднує всіх індивідів. Егоїзм навіть розумний неприйнятний для Канта, оскільки ціль егоїста -- особисте благо, ціль же моральної людини -- благо усіх. Його висновок: етика -- наука не про те, як стати щасливим, а про те, як стати гідним щастя.

Позитивна частина етики Канта починається з визнання апріорності (поза досвідом, до досвіду) моральності. Моральні принципи й етичні категорії, на його думку, апріорно утримуються в розумі людини, даючи йому можливість знати моральні вимоги і виявляти свободу волі при виконанні свого обов'язку перед людством: «Усі моральні поняття ... виникають зовсім «а пріорі» у розумі».

Одним з таких апріорних понять є поняття абсолютної вільної, не залежної від зовнішніх причин волі. Ця воля автономна, виникає з розуму, вона сама собі закон. В області моральних явищ людина сама визначає зміст і напрямок акта волі, своє поводження. Кант і вважав волю людини вільною від зовнішньої причинності і непідвласною часу. Хто включає подію або вчинок у потік часу, той тим самим назавжди унеможливлює розглядати цю подію або вчинок як вільні. Вони залежать від подій і вчинків попереднього часу, а ті, у свою чергу, від подій і вчинків ще більш раннього часу і т.д. Так і людська воля, будучи невключеною в нескінченний причинно-наслідковий зв'язок, є вільною.

Однак сама по собі воля волі ще не вказує на її значення: воля може бути і злою. Для того, щоб вона стала морально цінно, доброю, необхідним є її погодження з моральним законом. Тільки добра воля (практичний розум) здатна забезпечити такий вибір поведінки, що може мати загальну значущість і відповідати вищим моральним законам -- категоричним імперативам, тобто, безумовним розпорядженням розуму. Добра воля дає відчуття справжнього і повного щастя, охороняє талант і темперамент від їхнього розвитку в небезпечні, негативні якості. Добра воля -- джерело і першопричина повинності: «Добра воля добра не завдяки тому, що вона пускає в хід або виконує: вона добра в силу своєї придатності до досягнення якої-небудь поставленої мети, а добра тільки завдяки велінню, тобто, сама по собі».

Кант підрозділяє всі імперативи на дві групи: умовні і безумовні, категоричні. Умовні імперативи визначаються цілями й інтересами суб'єктів, вони виражають їхні можливі або дійсні бажання: якщо ти бажаєш зробити що-небудь, роби це. Такі поради лікаря пацієнтові, викладача студентові і т.д. Імператив категоричний відноситься до всіх людей у будь-якій сформованій ситуації і не має ніяких винятків. Він становить вище вираження людського розуму. Кант заявляє, що «існує тільки один категоричний імператив, а саме: дій тільки відповідно до такої максими, керуючись якою, ти в той же час можеш побажати, щоб вона стала загальним законом». Цей імператив є загальним законом для всіх людей. Тим самим Кант хоче сказати, що нормальне життя суспільства можливе лише за дотримання даного закону. Він обов'язковий для всіх людей так само, як для фізичних тіл в умовах Землі обов'язковий закон земного тяжіння. Крім властивості загальності, даний закон містить у собі ідею самоцінності людини, точніше, його вищої цінності. Одне з формулювань категоричного імператива стала всесвітньо відомим і найбільш зрозумілим: «Вчиняй так, щоб ти завжди відносився до людства й у своїй особі, і в особі всякого іншого як до мети і ніколи не відносився б до нього тільки як до засобу». Це формулювання містить у собі повагу до іншої людини не менше, ніж повагу до самого себе. Воно містить довіру до іншої людини і визнання цінності його особистості, навіть якщо дана людина не згодна з поглядами цієї іншої людини.

Кант переконаний у тім, що знання закону - не проблема. Підданий, від якого потрібне лжесвідчення, знає, що він не повинний так робити. І негідник знає, що його поведінка не є морально виправданою. Моральний закон, таким чином, не тільки походить з «розуму», але він походить з «чистого розуму», тобто ми знаємо про нього, нібито, не з досвіду. Для ілюстрації свого категоричного імператива Кант наводить приклади, чим суперечить сам собі. Він говорить про те, що самогубство не може стати принципом, законом поведінки, тому що якби всі люди кінчали життя самогубством, життя на землі припинилася б. Неправда також не може стати загальною нормою поведінки, оскільки перетворення неправди в загальний закон внесло би анархію в життя суспільства, люди не могли б довіряти один одному. (Так Кант відкидає «Байку про бджіл» і казку про те, що якщо кожний буде прагнути реалізувати свій приватний інтерес, то саме собою утвориться загальне благо). Не можуть виступати як категоричний імператив користь, розправа, самосуд та інші прояви людської активності. Вірно те, що категоричний імператив нормативний, однак, нормативність не вичерпує його змісту. До інших його елементів варто віднести безкорисливість мотиву поведінки і людину як мету поведінки. Моральне значення мають тільки такі вчинки і спонукання, у яких відсутні особисті інтереси і схильності. Навіть самопожертва не вважається моральною дією, тому що воно може мати мотивом чекання нагороди, честолюбні розрахунки, намір вразити своєю мужністю або серцем і т.д.

Сполучною ланкою між доброю волею і категоричним імперативом в етиці Канта виступає обов'язок - необхідність учинку з поваги до закону. Не всяке добро може бути оцінене як моральне добро. Моральним може бути тільки добро, що відбувається з веління обов'язку, а не по схильності, пристрасті або інтересові. Моральне добро може виявитися не дуже приємним як, наприклад, спалення на превелику силу побудованого будинку, щоб він не дістався наступаючому ворогові. Обов'язок отут виступає примусом до вчинку моральним законом. Він становить причину, що спонукує особистість дотримувати вимоги категоричного імператива. Совість же -- це практичний розум, покликаний щораз нагадувати про обов'язок у самовиправданні або самоосуді. У той же час обов'язок є не тільки засобом індивіда бути моральним, він також є метою і змістом людського життя. Тому моральним є тільки той учинок, що не просто відповідає обов'язку, а відбувається заради обов'язку. Обов'язок ставиться вище прагнення щастя, він не породжується ніякими земними причинами. У силу цієї обставини обов'язок нерідко вступає в конфлікт із бажаннями або навіть схильностями людини. Суворість кантівського обов'язку шокувала навіть його послідовників.

Кант не заперечував прагнення людей до щастя, але поблажливо вважав його приземленим, значно менш коштовним, чим прагнення виконати обов'язок. У цьому полягало одне із самих істотних протиріч його етики. З одного боку - припущення про те, що в розумі чи ледве не закодоване безпомилкове розуміння самоцінності боргу, з іншого боку, самовпевнена впевненість у тім, що якби всі люди додержувалися обов'язку, то в такий спосіб склався б найкращий стан суспільства. Коли на полі бою зустрічаються люди, кожний з яких додержується веління обов'язку (один - обов'язку захистити батьківщину, інший - обов'язку завоювати життєвий простір), чий же обов'язок більш цінний? Який зміст у тім, що з обов'язку коритися батькам дівчина виходить заміж за нелюбиму людину? Очевидно, обов'язок припускає зв'язок з чимось більш значимим, ніж він сам, але Кант не визнає більш високої інстанції в регулюванні суспільних відносин.

Дослідники знайшли чимало інших протиріч в етичній системі Канта, але все-таки в історії етики він став зіркою першої величини. Ніхто раніше не ставив з такою силою питання про безумовне, безкорисливе дотримання обов'язку, ніхто не будував будинок етики на підставі обов'язку. Про будь-якого мислителя варто судити не за недоліками його творчості, а з того, що він уніс нового в скарбничку духовної культури людства.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >